بررسی میزان تاکید بر مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه بوعلی سینا

بررسی میزان تاکید بر مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه بوعلی سینا
زهرا کرمی، سارا خداویسی، فروز جلیلی نیا
۱ دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهرا –
۲ دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا –
۳ دانشجوی برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهرا –
هدف این پژوهش بررسی میزان تأکید دانشگاه بوعلی سینا برمؤلفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده است.روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده است.جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه بوعلی سینای همدان که تعداد کل زن و مرد ۳۸۳ نفر بوده است.به نمونه گیری به روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۳۱ نفرانتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات در این پزوهش پرسشنامه استاندارد ۱۱ سوالی سنجش ویژگی سازمانهای یادگیرنده از دکترباقری زاده و با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود.در پژوهش های قبلی روایی این پرسشنامه از طریق روش دلفی و روایی
سازه ای آن از روش روایی واگرا و همگرا مورد تأیید قرار گرفته است و میزان پایایی ابزار نیز از روش سازگاری درونی سوالات که ضریب آلفای کرونباخ معرف آن است محاسبه گردیده و مقدار آن ۳۹ % بدست آمده است شیوه تجزیه تحلیل اطلاعات اطلاعات جمع آوری شده در پژوهش با کمک شاخصهای آمار توصیفی مانند میانگین،انحراف معیار و خطای معیار میانگین بوده ،و با استفاده ازمیانگین وزنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میزان تأکید دانشگاه بوعلی سینا بر مؤلفه ویژگی هایرهبری در حد مطلوب و میزان تأکید دانشگاه بوعلی سینا بر مؤلفه های ویژگی منابع انسانی،و یژگی های طرح سازمانی،ویژگی های
فرهنگ سازمانی و ویژگی های ماموریت/استراتژی وضیت در حد نسبتأ مطلوب تاکید شده است.
واژگان کلیدی:سازمان یادگیرنده،دانشگاه بوعلی سینا، دیدگاه اساتید، مولفه ها

10,000 ریال – خرید