بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله در شهرستان گنبدکاووس درسال ۵۰۳۰