بررسی عملکرد سازمانهای دولتی حمایتی در ارتباط با تکدی گری در شهر رشت