بررسی رابطه استفاده از ماهواره بر کارکرداجتماعی ، خانوادگی، فردی و تحصیلی دانش آموزان شهرستان کنگاور