اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر

اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر

این پرسشنامه ابتدا توسط کتل و سپس به صورت کامل تری توسط اشپیل برگر مطرح شد.مقیاس اضطراب آشکار شامل بیست جمله و مقیاس اضطراب پنهان هم شامل بیست جمله است که هر کدام دارای 4گزینه می باشند.این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق قابل دانلود است . در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.