ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران – شعبه مرکزی از ديدگاه مشتريان