ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های فنی تخصصی شرکت پالایش نفت اصفهان به روش الگوی – سیپ به منظور تدوین آموزش ضمن خدمت