دانلود ها

پرسش نامه احساس خواهی زاکرمن

این پرسشنامه توسط زاکرمن ساخته شده است که دارای 40ماده می باشد .در این مقیاس کلی 4مقیاس فرعی وجود دارد عبارتند از :1-هیجان خواهی شدیدو ماجراجویانه2-تجربه خواهی 3-عدم بازداری4-حساسیت به کسالت . این پرسشنامه...

پرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلی

این پرسشنامه دارای 30ماده ،که دارای دو گزینه بله و خیر می باشد این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است . این...

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

این پرسشنامه دارای58 ماده است که 8ماده آن دروغ سنج است و 50ماده آن بر 4خرده مقیاس عزت کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است . این پرسشنامه دارای...

پرسشنامه احساس تنهایی

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد شهروندی افراد است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ...

پرسشنامه ترس از تصویر بدن

این پرسشنامه حاوی 19 گویه است و هر پرسش دارای 5 گزینه بوده .این پرسشنامه توسط لیتلتون طراحی شد.و دارای دو خرده مقیاس نارضایتی و خجالت طراحی شده است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا...

پرسشنامه هراس برای نوجوانان

این پرسشنامه دارای 33 سوال 4گزینه ای است و دارای 5 خرده مقیاس است عبارتند از:1- حوزه شخصیتی 2- حوزه شناختی3- حوزه اجتماعی 4- حوزه عاطفی 5- حوزه سلامت جسمانی. این پرسشنامه توسط داریوش...

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

این پرسشنامه یک مقیاس خود سنجی 17ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس،اجتنابو ناراحتی فیزیولوژیک است و درآن هر ماده براساس مقیاس لیکرت درجه بندی می شود. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا...

آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)

مقیاس نگرانی حالت کودکان توسط کوپیتا و همکاران در سال 1985 تهیه شده است این آزمون دارای 39 سوال که پاسخ ها به صورت بله و خیر است این آزمون دارای روش نمره گذری...