دسته: مقالات همایش های ملی و بین المللی

بررسی امنیت اجتماعی در دین اسلام

.زهرا دیدگاه ۲٫رضا دیدگاه
۱٫دانشجوی دکتری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
۲٫دبیر آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش استان گلستان، ایران
۱Zahra_didgah@yahoo.com
۲Didgah_mohammad@vatanmail.ir
چکیده
هدف اصلی در این مقاله بررسی امنیت اجتماعی در دین اسلام می باشد. ریشه امنیت اجتماعی در اسلام مطابق سورۀ
حشر آیه ۲۲ ، خداوند است. اسلام کامل ترین دینی که به مسأله امنیت اجتماعی توجه بسیار زیادی دارد؛ مهمترین
عامل ایجاد کننده امنیت را ایمان تعریف می کند. از جمله مصادیق اجتماعی ایمان : عفت، پاک دامنی، دوستی با
نیکان و دلداری می باشد. برای داشتن جامعه ای که از امنیت برخودار باشد، اسلام شهروندان جامعه را ملزم به اصولی
مانند صلح، بی طرفی و هدنه می کند. عوامل ایجاد امنیت در جامعه اسلامی با توجه به آیات قرآن در وحدت در جهت
قبله، عدم تفرقه در دین اسلام، دوری و ترک محرمات، عمل به واجبات اجتماعی و تبعیت از پیامبر)ص( و ائمه
اطهار)ع( خلاصه می شود.در جامعه اسلامی همۀ افراد باید از امنیت اجتماعی، نظامی ، حقوقی و قضایی برخوردار
باشند تا بتوانند به کرامت الهی دست یابند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد. –
کلمات کلیدی: امنیت، امنیت اجتماعی، دین، اسلام، ائمه اطهار)ع(

اثر بخشی آموزش برخی مولفه های هوش هیجانی بر استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران زن شاغل بیمارستان امام سجاد رامسر

چکیده : اثر بخشی آموزش برخی مولفه های هوش هیجانی بر استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران زن شاغل بیمارستان امام سجاد رامسر