دسته: مقالات همایش های ملی و بین المللی

بررسی رابطه مشارکت و انطباق پذیری سازمانی کارکنان کمیته امداد (مطالعه موردی شهرستان بندرعباس

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه استرس ادراک شدهمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش...

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ ورزشکار و غیر ورزشکار

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه اضطراب بکمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسشنامه...

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ متأهل و مجرد

محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه مهارت های...

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ رشته های علوم انسانی و غیر علوم انسانی

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه...

تحلیل مشارکت والدین در مدارس بر اساس مدل SWOT ؛ و ارائهی راهکارهای افزایش مشارکت

محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسش...

تفکر انتقادی و دانش آموز پرسشگر

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه...

رابطه بین هویت قومی و قانون گرایی ( مطالعه موردی شهرستان اندیمشک)

محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسش نامه اشتیاق تحصیلیراهنمای آموزش مشارکت های اجتماعی به دانش آموزانپرسش نامه...

پژوهش طولی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان والدین دارای کودک مبتلابه اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی...

پژوهش طولی اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سلامت روان والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با توجه به جنسیت

محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش...

پژوهش طولی اثربخشی مداخلۀ چندوجهی لرن بر سلامت روان والدین دارای کودک مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه...

مقایسۀ رضامندی شغلی و سلامت روان آموزگاران دانش آموزان درخودمانده و آموزگاران دانش آموزان سندرم داون با توجه به پایگاه اقتصادی اجتماعی

محصولات مرتبط:پرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزآزمون...

مقایسۀ سلامت روان و خودکارآمدی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی با مادران دارای یک فرزند استثنایی با توجه به پایگاه اقتصادی اجتماعی

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلر

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهراهنمای آموزش مشارکت های اجتماعی به دانش آموزانپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس...

آموزش سبک زندگی خانواده در جهان اسلام

محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از...

بررسی رابطه کیفیت زندگی با سازگاری هیجانی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری وبدون اختلال

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه موفقیت تحصیلیمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش...

مراحل پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی

محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش...

تاریخچه، اهداف، ضرورت و ویژگی های پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی

محصولات مرتبط:پرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه احساس تنهاییمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک شدهراهنمای آموزش...

نظریه پردازی داده بنیاد راهکاری برای تولید نظریه در علوم تربیتی و روانشناسی

محصولات مرتبط:پرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیمقیاس خود سنجی اضطراب زانکمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه...

بررسی رابطه بین انگیزش درونی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه...