دسته: مقالات همایش های ملی و بین المللی

مقایسه بازشناسی هیجانی چهره و انعطاف پذیری روانی در انواع بیماران اسکیزوفرنی

محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری...

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعاد سلامت روان دانش آموزان دختردبیرستان های ماهشهر

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرراهنمای آموزش مشارکت های اجتماعی به دانش آموزانپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه...

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعادخلاقیت دانش آموزان دختردبیرستان های ماهشهر

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرراهنمای آموزش مشارکت های اجتماعی به دانش آموزانمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی...

بررسی تطبیقی وکالت زن و شوهر در نکاح در نظام حقوقی ایران، فقه امامیه و حقوق کامن لا

محصولات مرتبط:پرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه...

پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های تفکر و تاب آوری

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسش نامه اشتیاق...

پژوهش طولی اثربخشی برنامۀ واقعیت درمانی بر سلامت روان والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با توجه به جنسیت

محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه احساس تنهاییپرسشنامه احساس تنهایی

رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در معلمان

محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش...

رابطه ی خود تنظیم گری در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان...

ارتباط بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی

محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه...

رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر

محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله در شهرستان گنبدکاووس درسال ۵۰۳۰

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرراهنمای آموزش مشارکت های اجتماعی به دانش آموزانپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه تجدید نظر...

رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی( با رضایت زناشویی

محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج...

تأثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرآزمون...

رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی/ حسی – شهودی/ تفکر ی – احساسی/ قضاوتی – ادراکی( با رضایت زناشویی

محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه اشتیاق...

آسیب های اجتماعی اینترنت

محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت...

علل طلاق عاطفی در کشور

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزپرسشنامه مهارت...

عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...

عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...

عوامل خانوادگی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...