دسته: پرسشنامه

پرسشنامه مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان

هدف این پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان است ودارای ۱۱ سوال است همراه با روش امتیازدهی وتفسیر نتایج. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه رغبت سنج جان...

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

هدف این پرسشنامه ارزیابی اثربخشی موسسات مالی است.ودارای ۱۶ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه احساس تنهاییپرسشنامه احساس تنهاییمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس...

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

هدف این پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری است.وشامل ۱۶سوال ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه...

پرسشنامه بکارگیری تامین کننده خارجی

بررسی ویژگی های اثرگذار درتصمیم گیری برای استخدام یک تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت از اهداف این پرسشنامه است.ودارای ۱۴ سوال میباشد بهمراه تفسیر نتایج. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس...

پرسشنامه روشهای تامین مالی

هدف این پرسشنامه بررسی روشهای تامین مالی سازمان است.ودارای ۱۹ سوال میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،وکاملا مخالفم میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیپرسش...

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض

این پرسشنامه شامل ۱۵ سوال است که سوالات شامل ۴ پاسخ می باشند ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است. محصولات مرتبط:اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه مهارت های...

پرسشنامه نگرش اقتضایی

این پرسشنامه فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنهاممکن است یا گاهی اوقات، بلی خیر می باشد که پاسخ دهنده بایستی یکی از گزینه ها...

پرسشنامه مقیاس خود پنداره راجرز

این مقیاس دارای دو فرم است در ابتدا فرم الف رادراختیار آزمودنی قرار می دهیم آزمودنی شماره ای را که صلاح می داند(منظور دوری یا نزدیکی به صفت است )علامت میزند سپس فرم(ب )را...

پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن وکیم

این آزمون به فرد کمک میکند تا خود را مورد شناسایی قرار دهد.وشامل ۱۱ عبارت است که برای هر عبارت از ۱تا۶ درجه بندی شده است ودارای نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج است....

پرسشنامه نیازهای کارکنان

این پرسشنامه برای سنجش و شناخت نیازهای گوناگون افراد در محیط کار تنظیم شده است ودارای ۶۰ سوال است که برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است.واز آزمودنی خواسته می شود...

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر طلاق

این پرسشنامه ۲۶ سوال دارد و به بررسی عوامل موثر بر طلاق در زنان می پردازد . محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . قسمت اعتبار...

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

شناسایی موانع عمده خلاقیت در فرد هدف این پرسشنامه است.وشامل ۳۶ عبارت و روش نمره گذاری است . محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب...

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

هدف این پرسشنامه تعیین سبک مذاکره افراد است شامل ۸۰ عبارت است که آزمودنی پاسخهای خود را بر اساس فعالیت روزانه تنظیم می کند.ودارای روش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه...

پرسشنامه جامعه پذیری رالف کتز

این پرسشنامه میزان جامعه پذیری در سازمان را مورد بررسی قرار می دهد.وشامل ۱۶ عبارت است که پاسخ دهنده گزینه ای را که در مورد سازمان او صدق می کند علامت میزند.ودارای روش امتیاز...

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

۱- برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار۲- باز خور گرفتن از باور ونظرات شخص درباره خودش با استفاده از تکنیکهای انگیزشی در مدیریت منابع انسانی ۳- مقایسه سطوح نیازهای افراد با...

پرسشنامه سنجش قدرت پست ومقام فیدلر

این پرسشنامه میزان قدرت پست و مقام درسازمان را مطابق نظر فیدلر مورد بررسی قرار می دهد ودارای ۵ سوال است که هرکدام دارای مقیاس جداگانه ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است....

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزبر

ارزیابی میزان پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۵ عبارت است که آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه ها برای هر عبارت خود را تعیین هویت می کند....

پرسشنامه نیازهای ای ار جی

بررسی اینکه کدامیک از نیازهای افراد برای آنها دارای اهمیت بیشتر است از اهداف این پرسشنامه است.ودارای ۱۲ عبارت است که هر عبارت شامل ۵ طیف است که آزمودنی یکی از آنها را انتخاب...