دسته: پرسشنامه

پرسشنامه بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها

این پرسشنامه  به بررسی تاثیر عواملی مانند خویشاوندی ، جو استبدادی خانواده ، بالا بودن باروری، دید منفی به زن و اشتغال او پرداخته است . در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار...

پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

هدف این پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی دراستفاده از اینترنت است.وشامل ۲۶ عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج می باشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در...

پرسشنامه اضطراب انتظار

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی است و مشتمل بر ۲۰گویه میباشد.ودارای پایایی وروایی است. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگاضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه اضطراب بکمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه...

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم والدین

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال است. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس...

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

این پرسشنامه دارای ۷۶ جمله است که گزینه های پاسخ به آنها آری و خیر است. محصولات مرتبط:پرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیاضطراب آشکار و پنهان...

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است وبروی گروه نمونه ۱۹۵۰ نفری دانش آموزان اجراشد ودارای و اعتبار و روایی وروش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان...

پرسشنامه بهره وری

هدف این پرسشنامه شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد است.وشامل ۱۳ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس...

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه شامل ۴۰ سوال مربوط به سنجش رضایتمندی همکاران از عملکرد سازمان است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال است. محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه هویت من

این پرسشنامه شامل ۶۴ جمله است که گزینه های پاسخ به آنها گزینه های مخالفم و موافقم میباشد. محصولات مرتبط:اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه...

پرسشنامه هراس اجتماعی

این پرسشنامه از نوع مداد -کاغذی خود گزارش دهی ومشتمل بر ۱۷ گویه و۳ خرده مقیاس میباشد.واز پایایی وروایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسش...

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی و مشتمل بر ۳۲ گویه است.واز پایایی و روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه ترس از...

پرسشنامه هوش اجتماعی

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی وخود گزارش دهی مشتمل بر ۴۵ گویه دو گزینه ای است.وبر روی گروه نمونه ۵۵۷ دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهرهای کرمانشاه،کنگاور،اسلام آباد غرب اجرا شده است.واز پایایی و روایی...

پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

این پرسشنامه توسط بار-ان به منظور سنجش هوش هیجانی افراد ساخته شده است.ودارای ۹۰ سوال پنج گزینه ای میباشد.این آزمون بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد درسال ۱۳۸۴ استفاده شده است. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق...

پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل

هدف این پرسشنامه تعیین میزان نیاز کارکنان هتل به آموزش از دیدگاه مشتریان است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیرنتایج میباشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه چند بعدی سنجش...

پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل

[purchase_link id=”4694″ style=”button” color=”blue” tex این پرسشنامه تفاوت بین انتظارات شما قبل از ورود به هتل وآنچه شما در طول اقامت خود درهتل را تجربه کرده اید می سنجد.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره گذاری...

پرسشنامه رضایت پزشکان هتل

هدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت پزشکان هتل است.وشامل ۲۸ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت...

پرسشنامه جو سازمانی هتل

هدف این پرسشنامه بررسی جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان است.وشامل ۴۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

هدف این آزمون بررسی ادراک مشتریان درباره کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها است.شامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک شدهآزمون حالت...

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی (اقدامات سبز)انجام شده توسط هتل است.وشامل ۱۲ عبارت وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه استرس...