دسته: پرسشنامه

پرسشنامه چهارسیستمی اضطراب

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر است ودارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه اشتیاق...

پرسشنامه بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها

این پرسشنامه  به بررسی تاثیر عواملی مانند خویشاوندی ، جو استبدادی خانواده ، بالا بودن باروری، دید منفی به زن و اشتغال او پرداخته است . در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار...

پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

هدف این پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی دراستفاده از اینترنت است.وشامل ۲۶ عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج می باشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رغبت...

پرسشنامه اضطراب انتظار

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی است و مشتمل بر ۲۰گویه میباشد.ودارای پایایی وروایی است. محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه مهارت های...

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم والدین

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال است. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی...

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

این پرسشنامه دارای ۷۶ جمله است که گزینه های پاسخ به آنها آری و خیر است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج...

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است وبروی گروه نمونه ۱۹۵۰ نفری دانش آموزان اجراشد ودارای و اعتبار و روایی وروش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رغبت...

پرسشنامه بهره وری

هدف این پرسشنامه شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد است.وشامل ۱۳ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش...

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه شامل ۴۰ سوال مربوط به سنجش رضایتمندی همکاران از عملکرد سازمان است. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسش نامه رغبت سنج...

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال است. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه...

پرسشنامه هویت من

این پرسشنامه شامل ۶۴ جمله است که گزینه های پاسخ به آنها گزینه های مخالفم و موافقم میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت...

پرسشنامه هراس اجتماعی

این پرسشنامه از نوع مداد -کاغذی خود گزارش دهی ومشتمل بر ۱۷ گویه و۳ خرده مقیاس میباشد.واز پایایی وروایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت...

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی و مشتمل بر ۳۲ گویه است.واز پایایی و روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت...

پرسشنامه هوش اجتماعی

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی وخود گزارش دهی مشتمل بر ۴۵ گویه دو گزینه ای است.وبر روی گروه نمونه ۵۵۷ دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهرهای کرمانشاه،کنگاور،اسلام آباد غرب اجرا شده است.واز پایایی و روایی...

پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

این پرسشنامه توسط بار-ان به منظور سنجش هوش هیجانی افراد ساخته شده است.ودارای ۹۰ سوال پنج گزینه ای میباشد.این آزمون بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد درسال ۱۳۸۴ استفاده شده است. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق...

پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل

هدف این پرسشنامه تعیین میزان نیاز کارکنان هتل به آموزش از دیدگاه مشتریان است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیرنتایج میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل

[purchase_link id=”4694″ style=”button” color=”blue” tex این پرسشنامه تفاوت بین انتظارات شما قبل از ورود به هتل وآنچه شما در طول اقامت خود درهتل را تجربه کرده اید می سنجد.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره گذاری...

پرسشنامه رضایت پزشکان هتل

هدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت پزشکان هتل است.وشامل ۲۸ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه جو سازمانی هتل

هدف این پرسشنامه بررسی جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان است.وشامل ۴۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی...

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

هدف این آزمون بررسی ادراک مشتریان درباره کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها است.شامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان...