دسته: پرسشنامه

پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-ان

این پرسشنامه شامل  ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نمرات است و از اعتبار و پایایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه سلامت فرم کوتاه ویر نسخه ۲

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال میباشدکه جنبه های منفی ومثبت سلامت را اندازه می گیرد.ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه مقیاس امید اسنایدر

این پرسشنامه شامل ۱۴ ماده است.ودارای روایی ،پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

پرسشنامه بخشودگی بین فردی

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال میباشد.ودارای روایی،پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه رضایت از زندگی

این پرسشنامه شامل ۵ گویه میباشد.ودارای روایی ،پایایی و روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم...

پرسشنامه مقیاس عاطفی مثبت ومنفی واتسون وهمکاران

این پرسشنامه ابزار خودسنجی ۲۰ گویه ای است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش...

پرسشنامه هوش هیجانی برا بری-گریوز

این آزمون دارای ۲۸ ماده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه مهارت های...

پرسشنامه رضایت مراجع

هدف این ابزار سنجیدن رضایت مراجع از برنامه مشاوره یا روان درمانی خود است.وشامل ۸ سوال وروش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت...

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

این آزمون شامل ۳۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه رضایت...

پرسشنامه فرایند جداشدن -فردیت یافتن

هدف این ابزار سنجش اختلالات فرایند جداشدن- فردیت یافتن است. ودارای ۳۹ سوال وروش نمره گذاری است و از اعتبار و روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد...

پرسشنامه قاطعیت

هدف این آزمون سنجش سه بعد قاطعیت است.ودارای ۴۰ سوال است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش...

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی (ماخ)

این آزمون شامل ۱۹ سوال است که هر سوال حاوی ۳ گزینه میباشد.ودارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه مهارت...

پرسشنامه مقیاس بالینی بیمارستانی (اضطراب و افسردگی ) مقیاس هد

این ابزار سطه اضطراب وافسردگ را در جمعیت بیماران سرپایی اندازه می گیرد.وشامل ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری میباشد واز روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران آسیب دیده

 این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان

 این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران

  این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان

 این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ...

پرسشنامه بررسی چگونگی و علل انحراف اجتماعی دختران و زنان جوان ۱۳ تا ۲۸ ساله

این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ...

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر DAS

 این پرسشنامه در نسخه خارجی ۱۵ سوال که پس از هنجاری یابی در ایران به ۱۴ سوال تبدیل شده است . اعتبار و روایی پرسشنامه و نسخه خارجی آن همراه با پرسشنامه است ....

پرسشنامه رابطه ولی-فرزندی

هدف این ابزار سنجیدن کیفیت روابط ولی -فرزندی است.ودارای ۲۴ سوال میباشد.ودارای اعتبار و روایی همینطور شیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار...