دسته: پرسشنامه

پرسشنامه سلامت فرم کوتاه ویر نسخه ۲

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال میباشدکه جنبه های منفی ومثبت سلامت را اندازه می گیرد.ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه مقیاس امید اسنایدر

این پرسشنامه شامل ۱۴ ماده است.ودارای روایی ،پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه هراس اجتماعی کانورمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه...

پرسشنامه بخشودگی بین فردی

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال میباشد.ودارای روایی،پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه افکار...

پرسشنامه رضایت از زندگی

این پرسشنامه شامل ۵ گویه میباشد.ودارای روایی ،پایایی و روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان...

پرسشنامه مقیاس عاطفی مثبت ومنفی واتسون وهمکاران

این پرسشنامه ابزار خودسنجی ۲۰ گویه ای است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگپرسش نامه خود پنداره تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکمقیاس خود سنجی...

پرسشنامه هوش هیجانی برا بری-گریوز

این آزمون دارای ۲۸ ماده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار...

پرسشنامه رضایت مراجع

هدف این ابزار سنجیدن رضایت مراجع از برنامه مشاوره یا روان درمانی خود است.وشامل ۸ سوال وروش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه چند بعدی...

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

این آزمون شامل ۳۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی سمامقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه افسردگی سمامقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا...

پرسشنامه فرایند جداشدن -فردیت یافتن

هدف این ابزار سنجش اختلالات فرایند جداشدن- فردیت یافتن است. ودارای ۳۹ سوال وروش نمره گذاری است و از اعتبار و روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...

پرسشنامه قاطعیت

هدف این آزمون سنجش سه بعد قاطعیت است.ودارای ۴۰ سوال است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی...

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی (ماخ)

این آزمون شامل ۱۹ سوال است که هر سوال حاوی ۳ گزینه میباشد.ودارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه ترس از تصویر بدنمقیاس افسردگی گلدبرگپرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس...

پرسشنامه مقیاس بالینی بیمارستانی (اضطراب و افسردگی ) مقیاس هد

این ابزار سطه اضطراب وافسردگ را در جمعیت بیماران سرپایی اندازه می گیرد.وشامل ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری میباشد واز روایی برخوردار است. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه اضطراب بکمقیاس...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران آسیب دیده

 این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان

 این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه هراس...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران

  این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه هراس...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان

 این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی...

پرسشنامه بررسی چگونگی و علل انحراف اجتماعی دختران و زنان جوان ۱۳ تا ۲۸ ساله

این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است . محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی...

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر DAS

 این پرسشنامه در نسخه خارجی ۱۵ سوال که پس از هنجاری یابی در ایران به ۱۴ سوال تبدیل شده است . اعتبار و روایی پرسشنامه و نسخه خارجی آن همراه با پرسشنامه است ....

پرسشنامه رابطه ولی-فرزندی

هدف این ابزار سنجیدن کیفیت روابط ولی -فرزندی است.ودارای ۲۴ سوال میباشد.ودارای اعتبار و روایی همینطور شیوه نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه پرخاشگریمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی...

پرسشنامه عاطفه مثبت ومنفی پالاس

این مقیاس شامل تعدادی وازه است که احساسات و عواطف مختلف را نشان می دهند و دارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس...