دسته: پرسشنامه

پرسشنامه سنجش بشاش بودن

این آزمون دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه...

پرسشنامه سنجش با ثبات بودن

این ابزار دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه افسردگی سمامقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس...

پرسشنامه سنجش میزان انعطاف پذیری افراد

این آزمون دارای ۲۵ عبارت میباشد ودارای روش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی...

پرسشنامه آزمایش غربالگری ظرفیت شناخت

این ابزار یک آزمون ۳۰ مرحله ای است.که برای کمک به متخصص بالینی برای تشخیص سندرم روانی عضوی،بخصوص روان آشفتگی بین بیماران طبی طراحی شده است.واز پایایی و اعتبار برخورداراست. محصولات مرتبط:پرسشنامه ترس از...

پرسشنامه آزمون درآمیختگی افکار

این آزمون خود سنجی ۱۴ گویه ای باورهای رایج را درمورد معنی وقدرت افکار می سنجد.ودارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

پرسشنامه آگاهی دهنده نقصان شناختی در افراد مسن

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال که از پایایی و اعتبار برخوردارند ودارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه احساس تنهاییپرسشنامه احساس تنهاییپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی...

پرسشنامه کنترل فکر

این پرسشنامه برای اندازه گیری تمایل افراد به استفاده از راهبردهای خاص فراشناختی وکنترل افکار مزاحم وناراحت کننده کاربرد دارد.ودارای ۳۰ عبارت و روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریمقیاس اضطراب...

پرسشنامه کوتاه حالت روانی

این پرسشنامه برای غربالگری سریع نقص های شناختی درموسسات و جامعه سالخورده کاربرد دارد.ودارای ۱۰ سوال و اعتبار و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه...

پرسشنامه معاینه مختصروضعیت روانی

این ابزار برای ارزیابی تغییردروضعیت شناختی بیماران سلخورده طراحی شده بود که تشخیص موقعیت افراد درمکان وزمان،توانایی به خاطر آوردن حافظه کوتاه مدت وتوانایی حساب را تحت پوشش قرار میدهد.وشامل چندین فرم میباشد که...

پرسشنامه معرفی آزمون کشیدن ساعت

دراین آزمون برای کشیدن ساعت معمولا یک دایره از قبل آماده میشود واز پاسخگو خواسته میشودکه اعداد را درجای مناسب قراربدهد.واز اعتبار و پایایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای...

پرسشنامه معرفی روش سنجش کلیفتون برای سالمندان

این ابزار و جود وشدت اختلال درعملکرد رفتاری وروانی راارزیابی میکند.ودارای اطلاعات ۱۲ ماده ای وخرده آزمون جهت یابی است.وازپایایی واعتبار برخورداراست. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه...

پرسشنامه معرفی معاینه مختصر وضعیت روانی اصلاح شده

هدف این آزمون توسعه معاینه مختصر وضعیت روانی است.ودارای ۱۵ عبارت وروش نمره گذاری است . محصولات مرتبط:پرسشنامه استرس ادراک شدهمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه تجدید نظر شده...

پرسشنامه فراحافظه

این پرسشنامه دارای ۵۹ گویه میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،تاحدی موافق،بی نظر،تاحدی مخالف،کاملا مخالف است و از اعتبار و پایایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیپرسشنامه...

پرسشنامه ادراک ریسک

این پرسش نامه یک مقیاس ۷ گزاره ای است.که بصورت مقیاس لیکرت ازکاملا موافق تا کاملا مخالف است و دارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه...

پرسشنامه فراشناخت

هدف این ابزار هدف شناخت معنا سازی است.ودارای ۶۵ سوال وروش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار وسواسیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس...

پرسشنامه سبک های تفکر یادگیری وشناختی

این آزمون دارای ۱۰۴ سوال و۱۳ خرده آزمون است.که هر خرده آزمون شامل ۸ سوال است.وازروایی و پایایی برخورداراست و دارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه...

پرسشنامه خودکار آمد عمومی شرر

این پرسشنامه دارای ۱۷ ماده است.وهرماده دارای ۵ گزینه میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،بی نظر،مخالف،وکاملا مخالف است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار...

پرسشنامه حل مسئله

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است که ۶ عامل را می سنجد وهرکدام از عوامل دربرگیرنده ۴ ماده آزمون میباشد.وگزینه های پاسخ به سوالات بلی،خیر،تاحدودی است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه...

پرسشنامه پاسخ های مقابله ای نوجوان و جوان

این آزمون دارای ۴۸ سوال ازنوع خودگزارش دهی است.که گزینه های پاسخ به آنها به هیچ وجه ،خیلی کم،بعضی اوقات،تقریبا همیشه میباشد. محصولات مرتبط:آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی...