دسته: پرسشنامه

پرسشنامه سنجش بیماری

این آزمون دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه سنجش بشاش بودن

این آزمون دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه سنجش با ثبات بودن

این ابزار دارای ۲۵ عبارت و روش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه رغبت سنج...

پرسشنامه سنجش میزان انعطاف پذیری افراد

این آزمون دارای ۲۵ عبارت میباشد ودارای روش نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه رغبت...

پرسشنامه آزمایش غربالگری ظرفیت شناخت

این ابزار یک آزمون ۳۰ مرحله ای است.که برای کمک به متخصص بالینی برای تشخیص سندرم روانی عضوی،بخصوص روان آشفتگی بین بیماران طبی طراحی شده است.واز پایایی و اعتبار برخورداراست. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه آزمون درآمیختگی افکار

این آزمون خود سنجی ۱۴ گویه ای باورهای رایج را درمورد معنی وقدرت افکار می سنجد.ودارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

پرسشنامه آگاهی دهنده نقصان شناختی در افراد مسن

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال که از پایایی و اعتبار برخوردارند ودارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه رضایت تحصیلیآزمون...

پرسشنامه کنترل فکر

این پرسشنامه برای اندازه گیری تمایل افراد به استفاده از راهبردهای خاص فراشناختی وکنترل افکار مزاحم وناراحت کننده کاربرد دارد.ودارای ۳۰ عبارت و روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم...

پرسشنامه کوتاه حالت روانی

این پرسشنامه برای غربالگری سریع نقص های شناختی درموسسات و جامعه سالخورده کاربرد دارد.ودارای ۱۰ سوال و اعتبار و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

پرسشنامه معاینه مختصروضعیت روانی

این ابزار برای ارزیابی تغییردروضعیت شناختی بیماران سلخورده طراحی شده بود که تشخیص موقعیت افراد درمکان وزمان،توانایی به خاطر آوردن حافظه کوتاه مدت وتوانایی حساب را تحت پوشش قرار میدهد.وشامل چندین فرم میباشد که...

پرسشنامه معرفی آزمون کشیدن ساعت

دراین آزمون برای کشیدن ساعت معمولا یک دایره از قبل آماده میشود واز پاسخگو خواسته میشودکه اعداد را درجای مناسب قراربدهد.واز اعتبار و پایایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه معرفی روش سنجش کلیفتون برای سالمندان

این ابزار و جود وشدت اختلال درعملکرد رفتاری وروانی راارزیابی میکند.ودارای اطلاعات ۱۲ ماده ای وخرده آزمون جهت یابی است.وازپایایی واعتبار برخورداراست. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه...

پرسشنامه معرفی معاینه مختصر وضعیت روانی اصلاح شده

هدف این آزمون توسعه معاینه مختصر وضعیت روانی است.ودارای ۱۵ عبارت وروش نمره گذاری است . محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی...

پرسشنامه فراحافظه

این پرسشنامه دارای ۵۹ گویه میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،تاحدی موافق،بی نظر،تاحدی مخالف،کاملا مخالف است و از اعتبار و پایایی برخوردار است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه...

پرسشنامه ادراک ریسک

این پرسش نامه یک مقیاس ۷ گزاره ای است.که بصورت مقیاس لیکرت ازکاملا موافق تا کاملا مخالف است و دارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه فراشناخت

هدف این ابزار هدف شناخت معنا سازی است.ودارای ۶۵ سوال وروش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم...

پرسشنامه سبک های تفکر یادگیری وشناختی

این آزمون دارای ۱۰۴ سوال و۱۳ خرده آزمون است.که هر خرده آزمون شامل ۸ سوال است.وازروایی و پایایی برخورداراست و دارای روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه استعداد...

پرسشنامه خودکار آمد عمومی شرر

این پرسشنامه دارای ۱۷ ماده است.وهرماده دارای ۵ گزینه میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،بی نظر،مخالف،وکاملا مخالف است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه خود...

پرسشنامه حل مسئله

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است که ۶ عامل را می سنجد وهرکدام از عوامل دربرگیرنده ۴ ماده آزمون میباشد.وگزینه های پاسخ به سوالات بلی،خیر،تاحدودی است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی...