دسته: پرسشنامه

پرسش نامه شیو ه های فرزند پروری بامریند

این آزمون به بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری می پردازد ودارای ۳۰ عبارت و روایی وپایایی میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه رغبت...

پرسش نامه شخصیتی گری -ویلسون

این آزمون دارای ۱۲۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها ،بله،خیر نمی دانم میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های...

پرسش نامه سازگاری بل

این آزمون دارای ۱۶۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی ،خیر و نمی دانم میباشد ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های...

پرسش نامه رضایت جنسی

این ابزار احساسات و نگرانیهای شخصی را درباره محبت و رابطه جنسی باهمسر را ارزیابی میکند.ودارای ۱۷ سوال و روایی و پایایی است. محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش...

پرسش نامه رضامندی زناشویی انریچ

این آزمون دارای ۱۱۵ سوال ۵ گزینه ای میباشد.ودارای شیوه نمره دهی و روایی و پایایی است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت...

پرسش نامه خود اثر بخشی کلی

این آزمون یک مقیاس ۱۷ ماده ای خود گزارشی ومداد- کاغذی میباشد.ودارای روش نمره گذاری و دونوع روایی و پایایی است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه خود...

پرسش نامه چند وجهی مسایل جنسی

این آزمون را میتوان به عنوان میزان تفاوتهای فردی ۱۲ ساختی استفاده کرد ودارای ۶۰ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی بر خوردار میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیآزمون ارزش های...

پرسش نامه neo -pi-r فرم کوتاه

این آزمون دارای ۶۰ سوال وروش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه...

پرسشنامه فرزند پروری ارنولد

این آزمون ۳ الگوی انضباطی ناکار آمد والدین را می سنجد ودارای ۳۰ ماده و روایی و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت...

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

این آزمون دارای ۳۳ عبارت و روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم...

مقیاس خود تاب آوری

این ابزار شامل ۱۴ عبارت وروش نمره گذاری وروایی و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش...

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی

این آزمون یک ابزار ۱۲ عبارتی است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده تهیه شده است ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم...

مقیاس چند بعدی منبع کنترل لونسون

هدف این آزمون مشخص ساختن نوع منبع کنترل افراد بزرگسال است.واز نوع مداد -کاغذی وشامل ۳ زیر مقیاس و۲۴ عبارت است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود...

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست

هدف این ابزار ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایی است.و شامل ۳۵ عبارت و ۶ مقیاس است.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت...

مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو -کراوان

هدف این آزمون سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد است و دارای ۳۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است که از روایی وپایایی...

مقیاس اعتماد در روابط بین فردی برای دوست

هدف این آزمون ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر با دوستانشان ساخته شده است. ودارای ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و پایایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

مقیاس اعتماد در روابط بین فردی

این آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا مخالفم،مخالفم،تقریبا مخالفم،نظری ندارم،تقریبا موافقم،موافقم،کاملا موافقم میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه مهارت...

مقیاس اعتماد بین شخصی

این آزمون دارای دو مقیاس جداگانه برای زنان ومردان است که شامل ۳۴ عبارت میباشد ودارای شیوه نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون ارزش...

مقیاس احساس تنهایی

این آزمون دارای ۲۰ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،بندرت،گاهی اوقات و اغلب میباشد ودارای روش نمره گذاری وروایی و پایایی است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه...

مقیا س درجه بندی اضطراب کامپیوتر

این مقیاس یک ارزیابی خودسنجی ۱۹ ماده ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است. ودارای روایی و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش...