دسته: پرسشنامه

پرسش نامه شخصیتی گری -ویلسون

این آزمون دارای ۱۲۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها ،بله،خیر نمی دانم میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد. محصولات مرتبط:آزمون حالت نگرانی...

پرسش نامه سازگاری بل

این آزمون دارای ۱۶۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی ،خیر و نمی دانم میباشد ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های...

پرسش نامه رضایت جنسی

این ابزار احساسات و نگرانیهای شخصی را درباره محبت و رابطه جنسی باهمسر را ارزیابی میکند.ودارای ۱۷ سوال و روایی و پایایی است. محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی...

پرسش نامه رضامندی زناشویی انریچ

این آزمون دارای ۱۱۵ سوال ۵ گزینه ای میباشد.ودارای شیوه نمره دهی و روایی و پایایی است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگآزمون...

پرسش نامه خود اثر بخشی کلی

این آزمون یک مقیاس ۱۷ ماده ای خود گزارشی ومداد- کاغذی میباشد.ودارای روش نمره گذاری و دونوع روایی و پایایی است. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه اضطراب...

پرسش نامه چند وجهی مسایل جنسی

این آزمون را میتوان به عنوان میزان تفاوتهای فردی ۱۲ ساختی استفاده کرد ودارای ۶۰ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی بر خوردار میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از...

پرسش نامه neo -pi-r فرم کوتاه

این آزمون دارای ۶۰ سوال وروش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه موفقیت تحصیلیمقیاس افسردگی...

پرسشنامه فرزند پروری ارنولد

این آزمون ۳ الگوی انضباطی ناکار آمد والدین را می سنجد ودارای ۳۰ ماده و روایی و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه...

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

این آزمون دارای ۳۳ عبارت و روش نمره گذاری میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون...

مقیاس خود تاب آوری

این ابزار شامل ۱۴ عبارت وروش نمره گذاری وروایی و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیمقیاس خود سنجی اضطراب زانکاضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه هراس اجتماعی...

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی

این آزمون یک ابزار ۱۲ عبارتی است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده تهیه شده است ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از...

مقیاس چند بعدی منبع کنترل لونسون

هدف این آزمون مشخص ساختن نوع منبع کنترل افراد بزرگسال است.واز نوع مداد -کاغذی وشامل ۳ زیر مقیاس و۲۴ عبارت است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت...

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست

هدف این ابزار ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایی است.و شامل ۳۵ عبارت و ۶ مقیاس است.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...

مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو -کراوان

هدف این آزمون سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد است و دارای ۳۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است که از روایی وپایایی...

مقیاس اعتماد در روابط بین فردی برای دوست

هدف این آزمون ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر با دوستانشان ساخته شده است. ودارای ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و پایایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

مقیاس اعتماد در روابط بین فردی

این آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا مخالفم،مخالفم،تقریبا مخالفم،نظری ندارم،تقریبا موافقم،موافقم،کاملا موافقم میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه...

مقیاس اعتماد بین شخصی

این آزمون دارای دو مقیاس جداگانه برای زنان ومردان است که شامل ۳۴ عبارت میباشد ودارای شیوه نمره گذاری است. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس افسردگی...

مقیاس احساس تنهایی

این آزمون دارای ۲۰ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،بندرت،گاهی اوقات و اغلب میباشد ودارای روش نمره گذاری وروایی و پایایی است. محصولات مرتبط:پرسشنامه احساس تنهاییآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیمقیاس خود سنجی...

مقیا س درجه بندی اضطراب کامپیوتر

این مقیاس یک ارزیابی خودسنجی ۱۹ ماده ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است. ودارای روایی و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه هراس اجتماعی...

سیاهه کمال گرایی هیل

این آزمون دارای ۵۸ عبارت وروش نمره گذاری است و از اعتبار و پایایی برخوردار میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه...