دسته: پرسشنامه

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان پسر

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد ستفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی در بین سرپرستان خانوار

بررسی اینکه آیا نابسامانی فردی یک مساله اجتماعی است ؟هدف این آزمون است . ودارای ۲۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت...

پرسشنامه بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها

هدف این ابزار بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انهاست ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار...

پرسشنامه بررسی رابطه قشربندی و پایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقایی جوانان

هدف این آزمون بررسی تاثیر قشربندی وپایگاه اجتماعی افراد بر میزان گرایش آنها به رشته های مختلف هنری است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار...

پرسشنامه بررسی خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی

هدف اصای این آزمون بررسی خرده فرهنگ دهقانی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه ترس...

پرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر فعالیتهای پزوهشی

هدف اصلی این آزمون بررسی فعالیتهای پؤوهشی بوده است ودارای ۲۰ گویه و نگرش میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه افسردگی کودکان...

پرسشنامه بررسی جامعه شناختی روابط اجتماعی خانواده های شهری

هدف این آزمون بررسی میزان رفتار اجتماعی در بین خانوارهای شهری است. ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی...

پرسشنامه بررسی تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن و مرد

هدف اصلی این آزمون بررسی تفاوت رفتاری افراد درقبال بیماری است .که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه...

پرسشنامه بررسی تطبیقی کار آمدی سازمانی مدارس غیر انتفاعی و دولتی دوره متوسطه

هدف اصلی این آزمون بررسی کارآمدی مدارس غیر انتفاعی و دولتی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار...

پرسشنامه بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی

هدف اصلی این آزمون بررسی الگوهای همبستگی اجتماعی در میان اقوام مختلف بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی...

پرسشنامه بررسی تاثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش آموزان

هدف این آزمون بررسی علت کاستی ارزشهای دینی در جامعه است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت...

پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

هدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر تکنولوژی برذهنیت افراد بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورداستفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه احساس...

پرسشنامه بررسی تاثیر برق رسانی به روستاها بر روابط اجتماعی

هدف این آزمون بررسی تاثیر برق رسانی بر روابط اجتماعی در روستا بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورداستفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار...

پرسشنامه بررسی پدید ه های فرزند خواهی و ارزش های مثبت و منفی کودکان برای والدین

هدف این آزمون بررسی پدیده فرزندخواهی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه احساس خواهی...

پرسشنامه بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها

هدف این آزمون بررسی موانع فرهنگی اجتماعی در توسعه اقتصادی روستاها است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی...

پرسشنامه بررسی آنومی و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

هدف اصلی این آزمون بررسی آنومی بوده است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه افسردگی کودکان و...

پرسشنامه اعتماد به تلویزیون و عوامل موثر بر آن

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر اعتماد به تلویزیون است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه...

پرسش نامه خود ارزیابی شخصیت بامدادی-شامگاهی

هدف این آزمون اندازه گیری شخصیت بامدادی-شامگاهی است. دارای ۱۹ پرسش از نوع لیکرت میباشد. ودارای روش نمره گذاری وپایایی میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی...

پرسش نامه سیاهه کالیفرنیا

این آزمون یک ابزار سیاهه مدادکاغذی-خوداجرااست.که از ۴۸۰ گویه صحیح-غلط تشکیل شده است که ۱۸ مقیاس را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری واعتبار وروایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون ارزش...

پرسش نامه بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان در فعالیت های دبیرستان

هدف این ابزاربررسی مشارکت دانش آموزان بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در...