دسته: پرسشنامه

مقیاس نگرش مسئولیت پذیری

مقیاس نگرش مسئولیت پذیری جهت اندازه گیری باورهای مسئولیت پذیری که در نگهداشت اختلال وسواس فکری عملی مشارکت دارند،طراحی شده اند . مقیاس نگرش مسئولیت پذیری یک مقیاس خود گزارشی 26 سوالی است که...

پرسشنامه پادوا

پرسشنامه پادوآ 39 سوال دارد که هر سوال 5 گزینه دارد .و شامل سوالاتی هستند که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را اندازه گیری می کند و 5 خرده مقیاس دارد شامل...

مقیاس عقاید بیش بها داده شده

مقیاس عقاید بیش بها داده شده ،مقیاسی بر پایه مصاحبه 10سوالی است . این ابزار با یک سوال باز – بسته شروع میشود و از افراد می خواهد که بیشترین عقاید مهم مرتبط با...

مقیاس وسواس فکری-عملی

مقیاس وسواس فکری –عملی ،یک ابزار خود گزارشی 24 سوالی است که بیماران به طور جداگانه فراوانی وسواس فکری و عملی ویژه و پریشانی ایجاد شده بواسطه این علایم درجه بندی می کنند ....

مقیاس وسواس فکری-عملی مادزلی

مقیاس وسواس فکری – عملی مادزلی،یک ابزار خودگزارشی 30سوالی است که بیماران سوالات را به صورت غلط یا درست پاسخ می دهند . سوالات به رفتارها و تشریفات خاص وسواس فکری-عملی مرتبط هستند داراي...

پرسشنامه ابعاد نگرانی

پرسشنامه ابعاد نگرانی ،یک پرسشنامه خود گزارشی 25 سوالی است که میزان نگرانی افراد را در 5 بعد خاص ،ارزیابی می کند:روابط،فقدان اعتماد،بی هدفی آینده،کارو مالی.این ابزار جهت ارزیابی نگرانی محتوا-خاص در جمعیت بهنجار...

مقیاس عدم قطعیت فروست

مقیاس عدم قطعیت فروست،یک ابزار خود گزارشی 15 سوالی است که بیماران میزان موافقت خود را با جملات راجع به موقعیت مبهم،درجه بندی می کنند .هر سوال در مقیاس 5 نقطه ای می باشد...

چک لیست فعالیت وسواسی

چک لیست فعالیت وسواسی فراند و همکاران یک ابزار 38 سوالی است که می تواند به عنوان یک مقیاس درجه بندی-مصاحبه گریا مقیاس درجه بندی-خود اجرا شود.هر سوال با مقیاس 4 نقطه ای درجه...

مقیاس چرا نگرانی

مقیاس اصلی چرا نگرانی،یک ابزار خود گزارش دهی 20سوالی است و شامل دلایلی است که افراد را به نگرانی تشویق می کند و دارا ی 5 خرده مقیاس شامل :1-اهداف نگرانی در حل مسئله2-کمک...

پرسش نامه حالت نگرانی پن

پرسشنامه حالت نگرانی پن،یک پرسشنامه خود گزارشی 16 سوال است که به طور گسترده استفاده می شود و تمایل کلی افراد را به نگرانی افراطی مورد ارزیابی قرار می دهد.هر سوال به صورت یک...

مقیاس عدم تحمل بلا تکلیفی

مقیاس عدم تحمل بلا تکلیفی ،یک ابزار 27سوالی است که جهت ارزیابی چندین جنبه عدم تحمل بلا تکلیفی طراحی شده است :پیامدهای رفتاری و هیجانی بودن در بلا تکلیفی خصوصیات فردی را منعکس می...

مقیاس پیامدهای نگرانی

مقیاس پیامدهای نگرانی ابزار نسبتا جدید 29 سوالی است،این خرده مقیاس خود گزارشی با استفاده از تحلیل عاملی به دست آمده است و میزانی را که افراد به پیامد های نگرانی شان اعتقاد دارند،ارزیابی...

آزمون خود گزارش دهی تعامل اجتماعی

اين پرسشنامه یکی از ابزارهای خود گزارشی است که برای ارزیابی شناختی ترس اجتماعی به طور وسیع استفاده می شود .این پرسش نامه یک مقیاس 30 سوالی است که برای اندازه گیری فراوانی خود...

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر

اين پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی 10سوالی است که برای ارزیابی ملاک های اختلال اضطراب فراگیر طراحی شده است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و...

مقیاس اضطراب تعاملات اجتماعی

اين پرسشنامه شامل 20سوال 4گزينه اي است سوالات موقعیت هایی را توضیح می دهند که مستلزم مشاهده شدن توسط دیگران است در حالیکه مشغول فعالیت های مثل خوردن و نوشتن هستند.داراي شيوه اجرا و...

مقیاس صحبت کردن در جمع

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی 10سوال است که هر سوال 6 گزینه داردکه افکار ترسناک برانگیخته شده در طول صحبت کردن در جمع را ارزیابی می کنند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ،...

مقیاس ترس از ارزیابی منفی

اين پرسشنامه شامل 30سوال است که به انتظارات و پریشانی مرتبط با ارزیابی منفی دیگران ،اشاره داردو هر سوال دو گزینه دارد . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي...

مقیاس کوتاه هراس اجتماعی

اين پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی-مشاهده گر است.که 18 سوال دارد و نشانه های هراس اجتماعی را ارزیابی می کند.این پرسشنامه 3 خرده مقیاس شامل1-ترس،اجتناب و انگیختی فیزیولوژ یکی دارد. داراي شيوه اجرا و...

پرسشنامه کمال گرایی هیل

اين پرسشنامه شامل 59سوال5 گزینه ای است که برای ارزیابی روایی مقیاس کمال گرایی به کار گرفته شده استو دارای، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به...

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز،ابزار 24 سوالی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد،این پرسشنامه دو خرده مقیاس دارد شامل1-تعامل اجتماعی11سوال 2-موقعیت های عملکردی13سوال . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ،...