دسته: پرسشنامه

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال است که احساسات وافکار مختلف را ارائه می دهد.که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه افکار وسواسیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افکار اضطرابی ولزآزمون حالت نگرانی...

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

این آزمون دارای ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسش نامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار اضطرابی ولزآزمون...

پرسشنامه انگیزش هرمنس

این پرسشنامه دارای ۲۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،نظری ندارم ،کم ، خیلی کم است وکه روش نمره گذاری،روایی،و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه...

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلونMCMI_II

این آزمون دارای ۱۷۵ عبارت است و روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانآزمون...

پرسشنامه چندمحوری شخصیتی مینه سوتا MMPI

این پرسشنامه دارای ۷۱ جمله و روش نمره گذاری است که متعلق به هاتاوی و مک کین لی میباشد که پایایی و روایی ندارد. محصولات مرتبط:اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان...

پرسشنامه خود اثرمندی

هدف این آزمون تعیین اعتبار،پایایی، و هنجاریابی خوداثرمندی کودکان و نوجوانان است.که دارای ۲۳ سوال و اعتبار وروایی و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه افسردگی...

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPSI)

این آزمون دارای ۲۲سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی آسان،آسان،دشوار،خیلی دشوار میباشد که متعلق به ویلرولاد است که روایی،پایایی، وروش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسآزمون حالت نگرانی...

پرسشنامه درونگرایی و برون گرایی

این آزمون دارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری است.که متعلق به ضیاء الدین رضاخانی میباشد که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت...

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)

این آزمون دارای ۲۵ عبارت است که روایی،پایایی،ونمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه...

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به فرزند) ترجمه و اقتباس مهدی جاوید مقدم

این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت میباشد وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

این پرسشنامه متعلق به گلدبرگ ومیلر است.که دارای ۲۸ سوال میباشد وروایی ،پایایی،وروش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه...

پرسشنامه فکری عملی ییل بروان

این پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت است وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیمقیاس وسواس فکری_عملی ییل...

پرسشنامه کفایت شخصی

این آزمون دارای ۳۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کانلا درست،درست،تاحدی درست،غلط،وکاملا غلط میباشد. که روایی و پایایی و روش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود...

پرسشنامه کودک آزاری و بی‌توجهی

این پرسشنامه دارای ۳۰عبارت است که روش نمره گذاری و روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه افسردگی...

پرسشنامه مدیریت تضاد

مشخص کردن سبک مدیریت تضاد افراد هدف این آزمون است .که دارای ۳۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار...

پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه معلم

این آزمون دارای ۳ بخش و۳۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کم،متوسط،زیاد است که روش نمره گذاری،روایی،وپایایی ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه مهارت های...

پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس

این آزمون دارای ۱۲عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است که روش نمره گذاری و روایی وپایایی ندارد. محصولات مرتبط:آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه...

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لِد

این پرسشنامه دارای ۲۲ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی سخت،سخت،آسان،خیلی آسان است میباشد و متعلق به ویلر و لد میباشدکه روایی ،پایایی وروش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان...

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصی DPS نسخه والدین

این پرسشنامه دارای ۱۰۰عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر میباشد.واین نسخه مربوط به والدین است که روش نمره گذاری،روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش...