دسته: پرسشنامه

پرسشنامه احساس غربت

این پرسشنامه دارای ۳۹ عبارت وروش نمره گذاری است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. واز اغتبار و پایایی برخوردار میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رضایت تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش...

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال است که احساسات وافکار مختلف را ارائه می دهد.که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت...

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

این آزمون دارای ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم...

پرسشنامه انگیزش هرمنس

این پرسشنامه دارای ۲۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،نظری ندارم ،کم ، خیلی کم است وکه روش نمره گذاری،روایی،و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه...

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلونMCMI_II

این آزمون دارای ۱۷۵ عبارت است و روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم...

پرسشنامه چندمحوری شخصیتی مینه سوتا MMPI

این پرسشنامه دارای ۷۱ جمله و روش نمره گذاری است که متعلق به هاتاوی و مک کین لی میباشد که پایایی و روایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه خود کار...

پرسشنامه خود اثرمندی

هدف این آزمون تعیین اعتبار،پایایی، و هنجاریابی خوداثرمندی کودکان و نوجوانان است.که دارای ۲۳ سوال و اعتبار وروایی و پایایی میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه...

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPSI)

این آزمون دارای ۲۲سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی آسان،آسان،دشوار،خیلی دشوار میباشد که متعلق به ویلرولاد است که روایی،پایایی، وروش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان...

پرسشنامه درونگرایی و برون گرایی

این آزمون دارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری است.که متعلق به ضیاء الدین رضاخانی میباشد که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه مهارت...

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)

این آزمون دارای ۲۵ عبارت است که روایی،پایایی،ونمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه...

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به فرزند) ترجمه و اقتباس مهدی جاوید مقدم

این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت میباشد وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

این پرسشنامه متعلق به گلدبرگ ومیلر است.که دارای ۲۸ سوال میباشد وروایی ،پایایی،وروش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون...

پرسشنامه فکری عملی ییل بروان

این پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت است وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه استعداد های...

پرسشنامه کفایت شخصی

این آزمون دارای ۳۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کانلا درست،درست،تاحدی درست،غلط،وکاملا غلط میباشد. که روایی و پایایی و روش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود...

پرسشنامه کودک آزاری و بی‌توجهی

این پرسشنامه دارای ۳۰عبارت است که روش نمره گذاری و روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه مدیریت تضاد

مشخص کردن سبک مدیریت تضاد افراد هدف این آزمون است .که دارای ۳۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های...

پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه معلم

این آزمون دارای ۳ بخش و۳۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کم،متوسط،زیاد است که روش نمره گذاری،روایی،وپایایی ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس

این آزمون دارای ۱۲عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است که روش نمره گذاری و روایی وپایایی ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی...

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لِد

این پرسشنامه دارای ۲۲ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی سخت،سخت،آسان،خیلی آسان است میباشد و متعلق به ویلر و لد میباشدکه روایی ،پایایی وروش نمره گذاری ندارد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های...