دسته: پرسشنامه

مقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براون

این پرسشنامه دارای10 سوال که برای هر سوال 5گزینه وجود دارد این پرسشنامه توسط گودمن و همکاران تهیه شده و به منظور بررسی میزان وسواس فکری _عملی افراد مختلف طراحی شده است.این پرسشنامه دارای...

پرسشنامه افکار وسواسی

این پرسشنامه دارای44 سوال که در یک طیف لیکرت 7 درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری می شود.که ابعاد بیماری زایی را در حیطه شناخت در بیماران مبتلا به وسواس...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

اين پرسشنامه دارای47آیتم است و این پرسشنامه را پینتریچ و دیگروت در زمینه ارزیابی راهبردهای خود تنظیمی و باورهای انگیزشی ساخته اند . این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و...

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

اين پرسشنامه دارای40عبارت است و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است . دارای 5خرده مقیاس است که عبارتند از :خانواده (7عبارت)،دوستان (9عبارت)،مدرسه...

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

اين پرسشنامه  شامل27 سوال2گزينه اي است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود . دارای 5خرده مقیاس است که عبارتند از :خلق منفی ،مشکلات بین فردی ،احساس بیهودگی...

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

اين پرسشنامه شامل 101سوال 5گزينه اي است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 54صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت...

پرسشنامه حوادث تروماتیک

پرسشنامه حوادث تروماتیک،یک ابزار خود گزارشی است که تجربه 11 نوع خاص از تروما را که انتخاب شده است ادبیات مرتبط به انتخاب نشانه های بعد از تروما ،را ارزیابی می کند . داراي...

پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد

پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد،یک ابزار خود گزارشی30سوالی از اختلال استرس حاد است. دستورالعمل ها به اجراکنندگان اجازه میدهد تا مدت زمانی که نشانه های پاسخ دهنده بایستی درجه بندی گردند را مشحص نمایند....

فرم کوتاه مقیاس غربالگری اختلال استرس پس از سانحه

فرم کوتاه مقیاس غربالگری اختلال استرس پس از سانحه،یک مصاحبه 7 سوالی (فرمت بله/خیر) است که توسط متخصص بالینی اجرا میشود . این مقیاس توسط مو.سسه بین المللی سلامت روانی، فهرست مصاحبه تشخیصی و...

چک لیست اختلال پس از سانحه -شخصی

چک لیست اختلال پس از سانحه – شخصی ،یک پرسشنامه 17 سوالی است که نشانه های خاص اختلال پس از سانحه را ارزیابی می کند و هر سوال دارای 5 گزینه است . داراي...

مقیاس شناخت های پس از سانحه

مقیاس شناخت های پس از سانحه،یک پرسشنامه خود گزارشی 26 سوالی است که در سه ساختار مرتبط با تروما شامل شناخت های منفی درباره خود ،شناخت های منفی درباره جهان و خود سرزنشی می...

چک لیست علایم لوسانجلس

چک لیست علایم لوسانجلس ،مقیاس خود گزارشی 43سوالی است .هر سوال 5 گزینه دارد که میزان گستردگی علایم را در یک موقعیت مشکل زا برای پاسخ دهندها منعکس می کند. داراي شيوه اجرا و...

مقیاس تاثیر رویداد

مقیاس تاثیر رویداد ،یک پرسشنامه خود گزارشی 15 سوالی است که براساس مفهوم سازی هوروویتز از پاسخ استرس طراحی شده و شامل فازهای متناوبی از مداخله و اجتناب می باشد . این پرسشنامه دو...

مقیاس تجربه تجزیه ای

مقیاس تجربه تجزیه ای شامل 28 سوال است که تجارب تجزیه ای شامل تجارب فراموشی ،دگرسانی بینی خود،دگرسان بینی محیط،درگیری تخیلی و جذب را توضیح می دهند .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ،...

پرسشنامه ترس از تصادف

پرسشنامه ترس از تصادف یک مقیاس خود گزارشی است که شامل نیمرخ تصادف وسایل نقلیه است . این پرسشنامه شامل 10 سوال بلی/ خیر درباره تصادف و اضطراب مرتبط و 10 سوال مربوط به...

مقیاس آشفتگی فکر-عمل

مقیاس آشفتگی فکر-عمل دارای 19 سوال 5 گزینه ای است و این مقیاس شامل دو مولفه است :1)این اعتقاد که فکر کردن درباره یک اتفاق غیر قابل قبول یا ناخوشایند احتمال رویداد آن اتفاق...