دسته: پرسشنامه

پرسشنامه یادگیری غیر رسمی در محل کار

این پرسشنامه دارای ۱۲عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه خود ارزیابی سازمانی

این پرسشنامه دارای ۹عبارت و روش نمره گذاری است است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت...

پرسشنامه تخصیص منابع و بودجه بندی

این پرسشنامه  دارای ۳۰سوال و روش نمره دهی است ودرقالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش...

پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت

این پرسشنامه دارای ۵۰سوال و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه خود کار...

پرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربو روف و زیمرز

این پرسشنامه دارای ۱۰عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه خود کار...

پرسش نامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

این پرسشنامه دارای ۳۰گویه است که اعتبار و روایی ندارد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودر قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه مهارت های...

پرسشنامه مسکن اقشار کم در آمد

این پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه خود...

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است ومتغلق به فورد و رابین است که  اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین

این پرسشنامه دارای ۲۰سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد ودر قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش...

پرسشنامه موبایل و ارتباطات اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۵۰سوال است که اعتبار و. روایی ندارد و در قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه تاثیر رسانه برهویت ملی جوانان

این پرسشنامه دارای ۲۰سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

این پرسشنامه دارای ۳۶سوال است و درقالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه...

پرسشنامه روابط متقابل شخصی

این پرسشنامه دارای ۵۴عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود...

پرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر برنگرش نسبت به نابرابریهای جنسیتی

این پرسشنامه دارای ۳۶سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل pdfاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه خود...

پرسشنامه فرهنگ سازمانی وفناوری اطلاعات و ارتباطات

این پرسشنامه دارای ۲۱سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه خود...

پرسشنامه واردات

این پرسشنامه دارای ۱۴سوال ودر قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه رغبت...

پرسشنامه رسانه آموزشی

این پرسشنامه دارای ۳۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه خود...

پرسشنامه سنجش رغبت جان هالند

این پرسشنامه دارای ۹۰عبارت بهمراه توضیحات و دستورالعمل است ودر قالب فایل pdfمیباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه...

پرسش نامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان

این پرسشنامه دارای ۴۰سوال است ودرقالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه...