دسته: پرسشنامه

پرسشنامه خود ارزیابی سازمانی

این پرسشنامه دارای ۹عبارت و روش نمره گذاری است است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب...

پرسشنامه تخصیص منابع و بودجه بندی

این پرسشنامه  دارای ۳۰سوال و روش نمره دهی است ودرقالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس...

پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت

این پرسشنامه دارای ۵۰سوال و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از...

پرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربو روف و زیمرز

این پرسشنامه دارای ۱۰عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی...

پرسش نامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

این پرسشنامه دارای ۳۰گویه است که اعتبار و روایی ندارد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودر قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسش...

پرسشنامه مسکن اقشار کم در آمد

این پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه...

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است ومتغلق به فورد و رابین است که  اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست. محصولات مرتبط:آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی...

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین

این پرسشنامه دارای ۲۰سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد ودر قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه...

پرسشنامه موبایل و ارتباطات اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۵۰سوال است که اعتبار و. روایی ندارد و در قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس...

دانلود رایگان سوالات دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد ۹۵ کلیه گرایش ها

http://kavoshp.com/product/3299/دانلود-رایگان-دفترچه-سوالات-دکترای–روانشناسی-۹۵-کلیه-گرایش-ها/ محصولات مرتبط:پروتکل آموزش تنظیم هیجان گراسراهنمای آموزش مشارکت های اجتماعی به دانش آموزانپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی...

پرسشنامه تاثیر رسانه برهویت ملی جوانان

این پرسشنامه دارای ۲۰سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

این پرسشنامه دارای ۳۶سوال است و درقالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه پرخاشگری باس و پریپرسشنامه ترس از تصویر...

پرسشنامه روابط متقابل شخصی

این پرسشنامه دارای ۵۴عبارت و روش نمره گذاری است ودر قالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه...

پرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر برنگرش نسبت به نابرابریهای جنسیتی

این پرسشنامه دارای ۳۶سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل pdfاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای...

پرسشنامه فرهنگ سازمانی وفناوری اطلاعات و ارتباطات

این پرسشنامه دارای ۲۱سوال است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه...

پرسشنامه واردات

این پرسشنامه دارای ۱۴سوال ودر قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه ترس از تصویر بدنمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش...

پرسشنامه رسانه آموزشی

این پرسشنامه دارای ۳۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه...

پرسشنامه سنجش رغبت جان هالند

این پرسشنامه دارای ۹۰عبارت بهمراه توضیحات و دستورالعمل است ودر قالب فایل pdfمیباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه...

پرسش نامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان

این پرسشنامه دارای ۴۰سوال است ودرقالب فایل wordاست. محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس افسردگی...

پرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی

این پرسشنامه ۱۲عبارت و روش نمره دهی وتفسیر است ودرقالب فایل jpGاست. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه افسردگی کودکان...