دسته: پرسشنامه

آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)

مقیاس نگرانی حالت کودکان توسط کوپیتا و همکاران در سال 1985 تهیه شده است این آزمون دارای 39 سوال که پاسخ ها به صورت بله و خیر است این آزمون دارای روش نمره گذری...

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملی

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری-عملی یک پرسشنامه 18 آیتمی است که از نسخه 84آیتمی برگرفته شده است که دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزار است این پرسشنامه به صورت فایل...

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

این پرسشنامه دارای 29سوال 6گزینه ای می باشداین مقیاس چهارگونه رفتارهای پرخاشگرانه (پرخاشگری بدنی،پرخاشگری کلامی،خشم و کینه توزی )را ارزیابی می کند . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزاراست....

پرسشنامه پرخاشگری

این پرسشنامه را آرنولد و پری ساخته اند . این پرسشنامه دارای 30سوال است که 14سوال آن “خشم” 8سوال “تهاجم” و 8 سوال دیگر عامل “کینه توزی” را می سنجد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره...

پرسش نامه افکار وسواسی

این پرسشنامه دارای 44 ماده است که در یک طیف لیکرت 7درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری می شود .این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی می...

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک توسط آرون تی بک ساخته شده است .این پرسشنامه یک مقیاس 21 ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای که نشان دهنده اضطراب است راانتخاب...

اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر

این پرسشنامه ابتدا توسط کتل و سپس به صورت کامل تری توسط اشپیل برگر مطرح شد.مقیاس اضطراب آشکار شامل بیست جمله و مقیاس اضطراب پنهان هم شامل بیست جمله است که هر کدام دارای...

پرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگ

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگردارای40سوال 5گزینه ای است که 20سوال اول حالت اضطراب و 20سوال دوم رگه اضطراب را مورد سنجش قرار می دهد.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزار است این...

مقیاس خود سنجی اضطراب زانک

این مقیاس دارای 20ماده است .ملاک های تشخیص و 15 نشانه بدنی است.این مقیاس جهت بررسی میزان اضطراب فرد در موقعیت های مختلف احساس می کند، کاربرد دارد.این مقیاس دارای شیوه نمره گذاری و...

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز

این پرسشنامه دارای 22سوال 4گزینه ای است و این پرسشنامه به منظور بررسی حیطه های محتوایی اساسی و ایجاد تمایز بین نگرانی و ارزیابی منفی نگرانی ،طراحی شده است.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری...

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

این پرسشنامه دارای 8 سوال 4گزینه ای است و هدف آن سنجش اضطراب اجتماعی است این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و روایی و اعتبار است و به صورت فایل ذیپ می باشد.که پس...

پرسشنامه استرس ادراک شده

این پرسشنامه دارای 14 سوال 5گزینه ای است.این پرسشنامه توسط کوهن و همکاران تهیه شده است که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می رود،دارای روش نمره گذاری...

مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر

این پرسشنامه دارای 11 عبارت 3گزینه ای است.و در سال 2002توسط کوتچر ساخته شد. این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی است این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس...

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

این پرسشنامه براساس نیاز بالینی به ابزاری که تا حد ممکن همه جانبه نگر باشد،تهیه شده است .در ساخت این مقیاس ابتدا محورهای بزرگ نظریه پردازان در زمینه افسردگی کودک و نوجوان مورد بررسی...

پرسشنامه افسردگی سما

این پرسشنامه دارای 30سوال 4 گزینه ای است.این پرسشنامه به آزمودنی برای سنجش افسردگی کمک می کند.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی است.این پرسشنامه بصورت فایل ذیپ می باشد. پس...

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر

این پرسشنامه دارای 15سوال دو گزینه ای است و دارای 5 بعد است.این پرسشنامه توسط تمپلر طراحی و برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ ساده شده و بیشترین کاربرد را در نوع خود...

مقیاس افسردگی گلدبرگ

این پرسشنامه دارای 18ماده است که نمره گذاری آن به صورت لیکرت 6 گزینه ای است این پرسشنامه توسط دکتر ایوان گلدبرگ تهیه شده است.هدف این مقیاس ارزیابی میزان اختلال افسردگی و یا احتمال...

مقیاس افسردگی پس از زایمان

این پرسشنامه دارای 10سوال 4 گزینه ای است .برای سنجش این اختلال آزمون های مختلفی تهیه شده که پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ کوتاه ترین پرسشنامه برای سنجش سریع این اختلال است. این...

مقیاس افسردگیdass

این پرسشنامه دارای 21سوال است .کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی،اضطرابو استرس است.این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد. واعتبار و روایی دارد.پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد ....

مقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براون

این پرسشنامه دارای10 سوال که برای هر سوال 5گزینه وجود دارد این پرسشنامه توسط گودمن و همکاران تهیه شده و به منظور بررسی میزان وسواس فکری _عملی افراد مختلف طراحی شده است.این پرسشنامه دارای...