دسته: پرسشنامه

مقیاس شناخت های پس از سانحه

مقیاس شناخت های پس از سانحه،یک پرسشنامه خود گزارشی 26 سوالی است که در سه ساختار مرتبط با تروما شامل شناخت های منفی درباره خود ،شناخت های منفی درباره جهان و خود سرزنشی می...

چک لیست علایم لوسانجلس

چک لیست علایم لوسانجلس ،مقیاس خود گزارشی 43سوالی است .هر سوال 5 گزینه دارد که میزان گستردگی علایم را در یک موقعیت مشکل زا برای پاسخ دهندها منعکس می کند. داراي شيوه اجرا و...

مقیاس تاثیر رویداد

مقیاس تاثیر رویداد ،یک پرسشنامه خود گزارشی 15 سوالی است که براساس مفهوم سازی هوروویتز از پاسخ استرس طراحی شده و شامل فازهای متناوبی از مداخله و اجتناب می باشد . این پرسشنامه دو...

مقیاس تجربه تجزیه ای

مقیاس تجربه تجزیه ای شامل 28 سوال است که تجارب تجزیه ای شامل تجارب فراموشی ،دگرسانی بینی خود،دگرسان بینی محیط،درگیری تخیلی و جذب را توضیح می دهند .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ،...

پرسشنامه ترس از تصادف

پرسشنامه ترس از تصادف یک مقیاس خود گزارشی است که شامل نیمرخ تصادف وسایل نقلیه است . این پرسشنامه شامل 10 سوال بلی/ خیر درباره تصادف و اضطراب مرتبط و 10 سوال مربوط به...

مقیاس آشفتگی فکر-عمل

مقیاس آشفتگی فکر-عمل دارای 19 سوال 5 گزینه ای است و این مقیاس شامل دو مولفه است :1)این اعتقاد که فکر کردن درباره یک اتفاق غیر قابل قبول یا ناخوشایند احتمال رویداد آن اتفاق...

مقیاس نگرش مسئولیت پذیری

مقیاس نگرش مسئولیت پذیری جهت اندازه گیری باورهای مسئولیت پذیری که در نگهداشت اختلال وسواس فکری عملی مشارکت دارند،طراحی شده اند . مقیاس نگرش مسئولیت پذیری یک مقیاس خود گزارشی 26 سوالی است که...

پرسشنامه پادوا

پرسشنامه پادوآ 39 سوال دارد که هر سوال 5 گزینه دارد .و شامل سوالاتی هستند که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را اندازه گیری می کند و 5 خرده مقیاس دارد شامل...

مقیاس عقاید بیش بها داده شده

مقیاس عقاید بیش بها داده شده ،مقیاسی بر پایه مصاحبه 10سوالی است . این ابزار با یک سوال باز – بسته شروع میشود و از افراد می خواهد که بیشترین عقاید مهم مرتبط با...

مقیاس وسواس فکری-عملی

مقیاس وسواس فکری –عملی ،یک ابزار خود گزارشی 24 سوالی است که بیماران به طور جداگانه فراوانی وسواس فکری و عملی ویژه و پریشانی ایجاد شده بواسطه این علایم درجه بندی می کنند ....

مقیاس وسواس فکری-عملی مادزلی

مقیاس وسواس فکری – عملی مادزلی،یک ابزار خودگزارشی 30سوالی است که بیماران سوالات را به صورت غلط یا درست پاسخ می دهند . سوالات به رفتارها و تشریفات خاص وسواس فکری-عملی مرتبط هستند داراي...

پرسشنامه ابعاد نگرانی

پرسشنامه ابعاد نگرانی ،یک پرسشنامه خود گزارشی 25 سوالی است که میزان نگرانی افراد را در 5 بعد خاص ،ارزیابی می کند:روابط،فقدان اعتماد،بی هدفی آینده،کارو مالی.این ابزار جهت ارزیابی نگرانی محتوا-خاص در جمعیت بهنجار...

مقیاس عدم قطعیت فروست

مقیاس عدم قطعیت فروست،یک ابزار خود گزارشی 15 سوالی است که بیماران میزان موافقت خود را با جملات راجع به موقعیت مبهم،درجه بندی می کنند .هر سوال در مقیاس 5 نقطه ای می باشد...

چک لیست فعالیت وسواسی

چک لیست فعالیت وسواسی فراند و همکاران یک ابزار 38 سوالی است که می تواند به عنوان یک مقیاس درجه بندی-مصاحبه گریا مقیاس درجه بندی-خود اجرا شود.هر سوال با مقیاس 4 نقطه ای درجه...

مقیاس چرا نگرانی

مقیاس اصلی چرا نگرانی،یک ابزار خود گزارش دهی 20سوالی است و شامل دلایلی است که افراد را به نگرانی تشویق می کند و دارا ی 5 خرده مقیاس شامل :1-اهداف نگرانی در حل مسئله2-کمک...

پرسش نامه حالت نگرانی پن

پرسشنامه حالت نگرانی پن،یک پرسشنامه خود گزارشی 16 سوال است که به طور گسترده استفاده می شود و تمایل کلی افراد را به نگرانی افراطی مورد ارزیابی قرار می دهد.هر سوال به صورت یک...

مقیاس عدم تحمل بلا تکلیفی

مقیاس عدم تحمل بلا تکلیفی ،یک ابزار 27سوالی است که جهت ارزیابی چندین جنبه عدم تحمل بلا تکلیفی طراحی شده است :پیامدهای رفتاری و هیجانی بودن در بلا تکلیفی خصوصیات فردی را منعکس می...

مقیاس پیامدهای نگرانی

مقیاس پیامدهای نگرانی ابزار نسبتا جدید 29 سوالی است،این خرده مقیاس خود گزارشی با استفاده از تحلیل عاملی به دست آمده است و میزانی را که افراد به پیامد های نگرانی شان اعتقاد دارند،ارزیابی...

آزمون خود گزارش دهی تعامل اجتماعی

اين پرسشنامه یکی از ابزارهای خود گزارشی است که برای ارزیابی شناختی ترس اجتماعی به طور وسیع استفاده می شود .این پرسش نامه یک مقیاس 30 سوالی است که برای اندازه گیری فراوانی خود...

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر

اين پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی 10سوالی است که برای ارزیابی ملاک های اختلال اضطراب فراگیر طراحی شده است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و...

مقیاس اضطراب تعاملات اجتماعی

اين پرسشنامه شامل 20سوال 4گزينه اي است سوالات موقعیت هایی را توضیح می دهند که مستلزم مشاهده شدن توسط دیگران است در حالیکه مشغول فعالیت های مثل خوردن و نوشتن هستند.داراي شيوه اجرا و...

مقیاس صحبت کردن در جمع

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی 10سوال است که هر سوال 6 گزینه داردکه افکار ترسناک برانگیخته شده در طول صحبت کردن در جمع را ارزیابی می کنند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ،...

مقیاس ترس از ارزیابی منفی

اين پرسشنامه شامل 30سوال است که به انتظارات و پریشانی مرتبط با ارزیابی منفی دیگران ،اشاره داردو هر سوال دو گزینه دارد . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي...

مقیاس کوتاه هراس اجتماعی

اين پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی-مشاهده گر است.که 18 سوال دارد و نشانه های هراس اجتماعی را ارزیابی می کند.این پرسشنامه 3 خرده مقیاس شامل1-ترس،اجتناب و انگیختی فیزیولوژ یکی دارد. داراي شيوه اجرا و...

پرسشنامه کمال گرایی هیل

اين پرسشنامه شامل 59سوال5 گزینه ای است که برای ارزیابی روایی مقیاس کمال گرایی به کار گرفته شده استو دارای، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به...

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز،ابزار 24 سوالی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد،این پرسشنامه دو خرده مقیاس دارد شامل1-تعامل اجتماعی11سوال 2-موقعیت های عملکردی13سوال . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ،...

پرسش نامه عنکبوت

اين پرسشنامه یک مقیاس 31 سوالی است هر سوال شامل جملات ترسناک یا بدون ترس مرتبط با عنکبوت است و هر سوال دو گزینه درست و غلط دارد . سوال داراي شيوه اجرا و...

پرسش نامه کوتاه ترس از عنکبوت

اين پرسشنامه یک مقیاس خود گزارش دهی 78 سوالی است.سوالات 1 تا 42 شدت اعتقادات ترس از عنکبوت را اندازه گیری می کنند.سوالات 43 تا 78 شدت باورهای ترس درباره واکنش فرد دیگر برای...

پرسش نامه مار

اين پرسشنامه یک مقیاس خود گزارش دهی 30سوال ی است.هر سوال شامل جملات ترسناک و بدون ترس مرتبط با مارها می باشد.شرکت کنندگان هر سوال را به صورت غلط یا درست درجه بندی می...

پرسش نامه ترس پزشکی

اين پرسشنامه مقیاس خود گزارش دهی 50 سوالی است که شدت ترس از پزشک را اندازه گیری می کندو هر سوال 5 گزینه دارد داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي...

پرسش نامه نقص عضو

اين پرسشنامه یک مقیاس خود گزارش دهی 30سوالی است هر سوال یک جمله ترسناک یا بدون ترس در باره خون،جراحت یا نقص عضو است.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي...

پرسش نامه ترس از عنکبوت

اين پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که 18 جمله ترسناک راجع به عنکبوت ها دارد . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای3 صفحه...

پرسش نامه ترس دندان پزشکی

اين پرسشنامه شامل 20سوال 5گزينه اي است .که سوالات 1و 2 اجتناب از دندان پزشکی را اندازه گیری میکند.سوالات 3تا 7 نشانه های فیزیولوژیکی حین درمان دندان پزشکی و سوالات 8تا 19 ترس،اضطراب یا...

پرسش نامه نگرش دندان پزشکی

اين پرسشنامه شامل 38سوال 2گزينه اي است که تمام جملات منفی راجع به در مان دندان پزشکی است . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . ودارای 5...

پرسش نامه شناخت های عمومی هراس از مکانهای بسته و پرسش نامه نامه موقعیتهای هراس از مکانهای بسته

اين پرسشنامه شامل42 سوال 2 گزينه اي است که شرکت کنندگان احتمال انواع پیامدهای مرتبط با ترس را که ممکن است در موقعیت هراس از مکانهای بسته اتفاق بیفتد،درجه بندی می کند. داراي شيوه...

پرسش نامه هراس از مکانهای بسته

اين پرسشنامه یک مقیاس خود گزارش دهی 26 سوالی است این پرسش نامه ترس از موقعیت هایی که مستلزم تنگی نفس و محدودیت است ،را اندازه گیری می کندداراي شيوه اجرا و نمره گذاري...

مقیاس نشانه تزریق خون

اين یک مقیاس خود گزارش دهی 17سوالی است.پاسخ دهنده ها با کشیدن دایره دور بله یا نه ،17نشانه ای را که آنها در بدترین تجربیاتشان در موقعیت های مرتبط با تزریق خون تجربه می...

مقیاس رفتارهای ایمنی

اين یک ابزار خود گزارش دهی 50سوالی است به علاوه،چهار سوال اختیاری برای بیماران در نظر گرفته شده است تا رفتار های ایمن دیگر را ثبت کنندداراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار...

مقیاس درجه بندی اجتناب فوبیک

اين مقیاس یک مصاحبه 13 سوالی است که متخصصین بالینی افراد را در 13 موقعیت اجتناب بر انگیز در جه بندی می کنند.6 موقعیت با اجتناب آگروفوبیک رابطه دارد،3 موقعیت اجتماعی و 4 موقعیت...

پرسش نامه مقیاس شدت اختلال هراس

اين یک مقیاس بالینی 7 سوالی است .درجه بندی هرسوال براساس ماه گذشته ساخته شده است(دیگر دوره های زمانی مجاز است و دوره زمانی یکسانی برای هر سوال استفاده می شود). داراي شيوه اجرا...

پرسش نامه مقیاس آگروفوبیک و هراس

اين پرسشنامه برای اندازه گیری تغییرات نشانه های مرتبط با هراس در درمان های دارویی و روان شناختی گسترش یافته است .این پرسش نامه برای دامنه گسترده ای از موقعیت ها ی تحقیقی و...

پرسش نامه آگروفوبی حرکت

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که شامل 4 قسمت است . قسمت اول ، فهرستی از 26 موقعیت مختلف است که توسط افراد آگروفوبیا،مورد اجتناب قرار می گیرد.دومین قسمت این پرسش نامه...

پرسش نامه مقیاس مراقبت بدنی

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی 4 سوالی است که جهت ارزیابی تمرکز و توجه به احساسات بدنی درونی طراحی شده است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد...

پرسش نامه احساسات بدنی

اين پرسشنامه عمومی ترین و بهترین ابزار تحقیقی برای ارزیابی اختلال هراس و آگروفوبیا می باشد.این پرسش نامه در مراکز تحقیقی و بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.این پرسشنامه دارای 18 سوال 5 گزینه...

پرسش نامه تفسیر احساسات بدنی

اين پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که 27 اتفاق مبهم را در بر می گیرد.برای هر سوال یک رویداد مبهم توضیح داده میشود و از افراد پرسیده می شود چرا؟ این پرسش...