دسته: پرسشنامه

پرسش نامه هوش عاطفی

این پرسش نامه دارای 40 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 5 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق...

پرسش نامه واگذاری

این پرسش نامه دارای 13سوال 2 گزینه ای است و دارای 1صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب...

پرسش نامه نو آوری

این پرسش نامه دارای 20 سوال است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود...

پرسش نامه مهارتهای مشاوره

این پرسش نامه دارای دو قسمت که هر کدام 33 سوال 6 گزینه ای دارد و دارای 6 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می...

پرسش نامه مهارتهای مربیگری

این پرسش نامه دارای 17سوال 2 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس...

پرسش نامه مهارتهای مدیریت

این پرسش نامه دارای 31 سوال 3 گزینه ای است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد محصولات مرتبط:پرسش نامه...

پرسش نامه مهارتهای قابل انتقال

این پرسش نامه دارای 40 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 6 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل...

پرسش نامه مهارتهای سازمانی

این پرسش نامه دارای 30 ایده است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ...

پرسش نامه موقعیت های دشوار

این پرسش نامه دارای 10 سوال 5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 5صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری...

پرسش نامه مدیریت مسیر زندگی

این پرسش نامه دارای 3 فرم خود ارزیابی است و دارای 5 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش...

پرسش نامه مدیریت عملکرد

این پرسش نامه دارای 2 قسمت که قسمت اول 12 سوال 4 گزینه ای و قسمت دوم 12 سوال 4 گزینه ای دارد و دارای 4 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است...

پرسش نامه مدیریت زمان

این پرسش نامه دارای دو قسمت که دارا یجدول است و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد محصولات مرتبط:پرسش نامه وسواس...

پرسش نامه مدیریت تغییر

این پرسش نامه دارای دو قسمت است که هر کدام از قسمت ها 12سوال 4 گزینه ای است و دارای 5صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل...

پرسش نامه مدیریت پروژه

این پرسش نامه دارای 20 سوال 4گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای...

پرسش نامه مدیریت اطلاعات

این پرسش نامه دارای دو قسمت که قسمت اول 12سوال 5 گزینه ای و قسمت دوم 5 سوال 5 گزینه ای است و دارای 3 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس...