دسته: پرسشنامه

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی mspss

پرسشنامه امنیت، همبستگی و حمایت اجتماعی این پرسشنامه ۱۲ سوال داردکه شامل زیر مقیاس دوستان ، خانواده و افراد مهم است محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند...

آزمون سازگاری زناشویی لاک -والاس

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)مقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)مقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل...