دسته: پرسشنامه

پرسش نامه مقیاس جو پیشگیری از خشونت (سه مولفه ای)فرم 18 سوالی

این پرسش نامه توسط کسلر،اسپکتور،چانگ و پارارائه شده است و دارای 18سوال 6گزینه ای می باشد و از روایی برخوردار است این پرسش نامه دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-اقدامات مدیریتی2-سیاست های پیشگیری از...

پرسش نامه مقیاس تجارب بهینه (جاری بودن )(نه مولفه ای )فرم 36 سوالی

این پرسش نامه توسط جکسون و مارش ارائه شده است و دارای 36سوال 5گزینه ای می باشد و این پرسش نامه دارای 9خرده مقیاس شامل1-توازن چالش_مهارت2-ترکیب اقدام _آگاهی3-اهداف روشن 4-بازخورد غیر مبهم 5-تمرکزبر تکلیف...

پرسش نامه مقیا س تجارب اوج (جاری بودن )در کار (سه مولفه ای )فرم 13 سوالی

این پرسش نامه توسط باکرارائه شده است و دارای 13سوال 7گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل 1-جذاب شدگی2-لذت کاری 3-انگیزش کاری درونی...

پرسش نامه یورش رفتاری (هیجانی و روانی)(پنج مولفه ای )نسخه پزشکان و پرستاران فرم 19 سوالی

این پرسش نامه توسط پرانگیتس،مالس بلیتس،بگان لیتس و موستان بگوویتس ارائه شده است و دارای 19 سوال 5گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 5خرده مقیاس شامل 1-تهدید...

پرسش نامه فضایل سازمانی فرم 14 سوالی

این پرسش نامه توسط رگو،ریبریو و کونا ارائه شده است و دارای 14سوال 6گزینه ای می باشد و از روایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 5خرده مقیاس شامل 1-خوش بینی2-اعتماد...

پرسش نامه فضایل انسانی فرم 14 سوالی

این پرسش نامه توسط تان و کلووی ارائه شده است و دارای 14سوال 6 گزینه ای می باشد و از روایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل1-معرفت 2-انسانیت 3-خویشتن داری...