دسته: پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

این پرسشنامه دارای ۱۴ عبارت است که بصورت خفیف شدید ،متوسط و عدم وجود نمره گذاری میشود. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رضایت...

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون

این پرسشنامه دارای ۱۴ عبارت است که هرکدام دارای ۴ گزینه است. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی...

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی(ماخ)

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال است که هر سوال دارای سه گزینه است که به ترتیب نمره صفر ،یک و دو به آنها تعلق می گیرد. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش...

پرسشنامه عوامل موثر برپیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان

این پرسشنامه برروی گروه نمونه ۲۰۰نفر از جوانان شهرایلام هنجاریابی شده است محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه...

پرسشنامه عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان

این پرسشنامه بر روی گروه نمونه۳۸۳ نفر از زنان شهر شیراز هنجاریابی شده است واز روایی واعتبار برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه...

پرسشنامه عوامل موثر برهمسر گزینی

این پرسشنامه بر روی نمونه ۲۴۰ نفری از دانشجوسان مجرد دانشگاه علامه طباطبایی به روش سهمیه ای هنجاریابی شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه...

پرسشنامه عوامل موثر برحضور ومشارکت مردم در مساجد

ان پرسشنامه دارای ۴ گویه وسوالات جانبی است. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی...

پرسشنامه ازمون امنیت روانی

این پرسشنامه دارای ۱۳۳سوال ۲گزینه ی می باشد .این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه مقیاس استرس کوردن

این پرسشنامه دارای ۴ازمون ۳ گرینه ی می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه...

پرسشنامه ازمون برای سنجش اعتقادات دینی

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال ۵ گزینه ی می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم...

پرسشنامه ازمون برای سنجش اعتقادات دینی

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال ۲ گزینه ی می باشد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسش نامه...

پرسشنامه ازمون شادی ونشاط

این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال ۲ گزینه ی می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد . محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ...

پرسشنامه ازمون سلامت روانی

این پرسشنامه دارای ۵۲ سوال ۲ گزینه ی می باشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش...

پرسشنامه ازمون ترس ازموافقت

این پرسشنامه دارای ۲۸سوال ۲ گزینه ی می باشد. این پرسشنامه دارای شیوه نمونه گذاری می باشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت...

پرسشنامه احساس غربت

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال میباشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش...

پرسشنامه ابزارهای سنجش روند تحول شناختی کودکان ونوجوانان براساس نظام پیاژه

این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری اعتبار و روایی می باشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی...

پرسشنامه خود سنجی اضطراب sa.sr

۲۰سوال ۴ گزینه ی می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری واعتبار و روایی می باشد . محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج...

پرسشنامه هراس

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه مهارت...

پرسشنامه میزان انگیزه به تحصیل

این پرسشنامه دارای ۴۰سوال ۵ گزینه ی می باشد .این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد. محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷-۲۵ساله

این پرسشنامه دارای ۱۰سوال ۵ گزینه ی می باشد .این پرسنامه برای کارشناسی ارشد مورد مطالعه قرار گرفته است . محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم...