دسته: پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون

این پرسشنامه دارای ۱۴ عبارت است که هرکدام دارای ۴ گزینه است. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس خود سنجی اضطراب زانکمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس اضطراب مرگ...

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی(ماخ)

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال است که هر سوال دارای سه گزینه است که به ترتیب نمره صفر ،یک و دو به آنها تعلق می گیرد. محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی...

پرسشنامه عوامل موثر برپیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان

این پرسشنامه برروی گروه نمونه ۲۰۰نفر از جوانان شهرایلام هنجاریابی شده است محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه افکار اضطرابی...

پرسشنامه عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان

این پرسشنامه بر روی گروه نمونه۳۸۳ نفر از زنان شهر شیراز هنجاریابی شده است واز روایی واعتبار برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه استرس...

پرسشنامه عوامل موثر برهمسر گزینی

این پرسشنامه بر روی نمونه ۲۴۰ نفری از دانشجوسان مجرد دانشگاه علامه طباطبایی به روش سهمیه ای هنجاریابی شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است. محصولات مرتبط:پرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه رغبت...

پرسشنامه عوامل موثر برحضور ومشارکت مردم در مساجد

ان پرسشنامه دارای ۴ گویه وسوالات جانبی است. محصولات مرتبط:پرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه ترس از تصویر بدنمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس...

پرسشنامه ازمون امنیت روانی

این پرسشنامه دارای ۱۳۳سوال ۲گزینه ی می باشد .این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد. محصولات مرتبط:پرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس...

پرسشنامه مقیاس استرس کوردن

این پرسشنامه دارای ۴ازمون ۳ گرینه ی می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه استرس ادراک شدهمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگیdassمقیاس افسردگی گلدبرگپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه هراس اجتماعی...

پرسشنامه ازمون برای سنجش اعتقادات دینی

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال ۵ گزینه ی می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه چند بعدی...

پرسشنامه ازمون برای سنجش اعتقادات دینی

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال ۲ گزینه ی می باشد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت...

پرسشنامه ازمون شادی ونشاط

این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال ۲ گزینه ی می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد . محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی...

پرسشنامه ازمون سلامت روانی

این پرسشنامه دارای ۵۲ سوال ۲ گزینه ی می باشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه ترس از تصویر...

پرسشنامه ازمون ترس ازموافقت

این پرسشنامه دارای ۲۸سوال ۲ گزینه ی می باشد. این پرسشنامه دارای شیوه نمونه گذاری می باشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس...

پرسشنامه احساس غربت

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال میباشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه احساس تنهاییپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه احساس تنهاییپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه رغبت سنج جان هالند...

پرسشنامه ابزارهای سنجش روند تحول شناختی کودکان ونوجوانان براساس نظام پیاژه

این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری اعتبار و روایی می باشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان...

پرسشنامه خود سنجی اضطراب sa.sr

۲۰سوال ۴ گزینه ی می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری واعتبار و روایی می باشد . محصولات مرتبط:مقیاس خود سنجی اضطراب زانکمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش نامه خود پنداره تحصیلیمقیاس خود سنجی...

پرسشنامه هراس

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال می باشد . این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار...

پرسشنامه میزان انگیزه به تحصیل

این پرسشنامه دارای ۴۰سوال ۵ گزینه ی می باشد .این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد. محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس...

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷-۲۵ساله

این پرسشنامه دارای ۱۰سوال ۵ گزینه ی می باشد .این پرسنامه برای کارشناسی ارشد مورد مطالعه قرار گرفته است . محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسش نامه...

پرسشنامه علایق شغلی- تحصیلی

این پرسشنامه دارای ۱۳۹ سوال می باشد. این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار وروایی می باشد. محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی...