دسته: پرسشنامه

پرسش نامه راهبردهای مقابله ای

اين پرسش نامه توسط اعضای (طرح تنیدگیو مقابله برکلی )ارائه شده است و داراي 66سوال4 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش...

پرسش نامه شاخص جامع رفتارهای ضد تولید(شش مولفه اصلی-یک مولفه کلی)فرم120سوالی

اين پرسش نامه توسط گوداشتاین و لانیون ارائه شده است و داراي 120سوال 2گزينه اي مي باشد و از روايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي6 خرده...

پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری(هیجانی و روانی)پرستاران (هشت مولفه ای )فرم 60سوالی

اين پرسش نامه توسط آزترک،ساکمن ،یلمازو کلین گیرارائه شده است و داراي 60 سوال 5 گزينه اي مي باشد و اين پرسش نامه داراي 8 خرده مقياس شامل 1-تهاجم به عزت نفس2-تهاجم به روابط...

پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و روانی )(پنج مولفه ای )فرم 45 سوالی

اين پرسش نامه توسط ساهین،ستین،سمینو یلدیران ارائه شده است و داراي 45 سوال 5گزينه اي مي باشد و و اين پرسش نامه داراي 5 خرده مقياس شامل1-رفتار تهدید کننده ارتباط2-رفتار تهدید کننده تماس های...

پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و رفتاری )(پنج مولفه ای )فرم 30 سوالی

اين پرسش نامه توسط تیگرل و کوکالان ارائه شده است و داراي 30سوال 5گزينه اي مي باشد و از روايي و پايايي برخوردار استو اين پرسش نامه داراي 5خرده مقياس شامل 1-تهاجم به ابراز...

پرسش نامه مقیاس مخالفت سازمانی (سه مولفه ای )فرم 24 سوالی

اين پرسش نامه توسط کسینگ ارائه شده است و داراي 24سوال 7گزينه اي مي باشد و از روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 3 خرده مقياس شامل1-مخالفت رو به بالا/بیانی2-مخالفت جانبی/پنهان 3-مخالفت...