همه‌ی نوشته‌های admin

s

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی mspss

40,000 ریال – خرید
40,000 ریال – خرید
پرسشنامه امنیت، همبستگی و حمایت اجتماعی

این پرسشنامه ۱۲ سوال داردکه شامل زیر مقیاس دوستان ، خانواده و افراد مهم است