پرسشنامه هویت ملی و مذهبی

پرسشنامه هویت مذهبی ( اسلامی )

پرسشنامه هویت مذهبی دارای ۶۷ سوال است . ۳۲ سوال این پرسشنامه به مقیاس هویت مذهبی و ۲۵ سوال به نفی هویت مذهبی و ۱۰ سوال آن به مقیاس دروغ سنج مربوط می شود. مقیاس هویت مذهبی شامل اعتقاد به نقش مثبت دین و خصوصا اسلام بر زندگی بهتر انسان ، احساس خوشحالی و افتخار از مسلمان بودن و عمل به دستورات اسلامی و یاری مسلمانان سایر کشورها است . مقیاس نفی هویت مذهبی شامل عدم اعتقاد به نقش دین در حل مشکلات انسان ، ضروری ندانستن انجام دستورات مذهبی و انجام فرایض مذهبی به صورت اختیاری است .