پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

این پرسشنامه توسط دکتر دارابی در ایران ساخته شده . شیوه نمره گذاری دارد . اما اعتبار آن باید توسط محقق مجددا محاسبه شود .