پرسشنامه روحیه معلمان

این پرسشنامه ۲۸ سوال ۵ گزینه ای دارد که سلامت جسمانی ، احساس رضایت از مخیط کار ، احساس رضایت از نحوه مدیریت ، احساس ارزش و احترام ، رضایت از برخورد و تعامل و … را می سنجد ، دارای روایی ، پایایی و شیوه نمره گذاری است