پرسشنامه جامعه پذیری

توسط رالف کتز ابداع گردید دارای طیف نمره گذاری از ۱ تا ۵ است برای سنجش میزان جامعه پذیری در سازمان بکار میرود ۱۶ سوال دارد با شیوه نمره گذاری هنجار چند شرکت معروف نیز در پایان پرسشنامه برای مقایسه آورده شده است .