یادگیری مبتنی بر مغز


یادگیری مبتنی بر مغز
حمید رحیمی ۱ ، مرجان منتظر ۲ ، هانیه گودالی ۳
۱ .استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان۲ .دانشجوی کارشناسی ارشد۳ .دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
در حال حاضر، یک گرایش جهانی به پژوهش های اشتراکی علوم اعصاب و تعلیم و تربیت پیدا شده است. جایگاه انواع یادگیری،چه سطحی و چه معنادار، مغز است و همۀ یادگیری ها بر محوراین عضو می چرخد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین جایگاه برنامه درسی مبتنی بر مغز در نظام آموزش و پرورش می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده – است. نتیجه اینکه با توجه به نقش و اهمیت مغز در فرایند یاددهی یادگیری و آموزش ،یادگیری مغزمحور یک نوع آموزش تعریف – شده است که در آن دستگاه مغز وارد مقولۀ یادگیری می شود. این نوع آموزش دانش آموزمحور است و بر چگونگی کارکرد مغز)پردازش، تفسیر و ذخیره ورمزگردانی اطلاعات و…(متمرکز است، برای یادگیری از کل دستگاه مغز استفاده میکند.
واژگان کلیدی: یادگیری، برنامه درسی،آموزش مبتنی بر مغز ، کارکرد مغز