کفایت اجتماعی کودکان دارای خواهر یا برادر بااختلال اتیسم


کفایت اجتماعی کودکان دارای خواهر یا برادر بااختلال اتیسم
دکتر سعید رضایی
محمدپارسا عزیزی
یاسمن علیزاده
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه ای کفایت اجتماعی کودکان دارای خواهر یا بردادر اتیستیک انجام شده است. این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای است . جامعه آماری، شامل دو گروه کودکان عادی با وبدون خواهر یا برادر اتیستیک می باشند. گروه کودکان دارای خواهر یا برادر اتیستیک شامل کلیه کودکان دارای خواهر وبرادر اتی ستیک که در سال ۴۹۳۱ به مراکز توانبخ شی ویژه اتی سم شهر تهران مراجعه کرده بودند و گروه کودکان بدون خواهر و برادر اتی ستیک, کودکانی که در منطقه سکونت گروه کودکان دارای خواهر و برادر اتیستیک بودند . تعداد ۴۱۱ کودک) ۴۱ اتیسم و ۴۱ عادی( به تفکیک جنسیت عنوان نمونه آماری به روش خو شه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون چهار بعدی کفایت اجتماعی فنلر ۴ ۱ و روایی آن نیز در / و همکاران) ۴۳۳۱ (، استفاده شد. اعتبار آزمون با روش آلفای کرونباخ برابر ۱۱
سطح ۳۳ درصد گزارش شده است. برای نتیجه گیری و تحلیل داده ها ، از روش های آماری t مستقل ورگر سیون ا ستفاده شده ا ست. نتایج بد ست آمده ن شان داد که کودکان دارای خواهر یا برادر اتی ستیک نسببببت به کودکان بدون خواهر وبرادر اتیسبببتیک در همه مولفه های کفایت اجتماعی) یعنی؛ مهارتهایرفتباری، آمبایبه هبای انهیزشبببی، مهبارتهبای شبببنباختی و مهبارتهبای هیجبانی( بطور معنبادرای)۱۱۱ (وضعیت نامطلوبی داشتند. / درسطح ۴
کلید واژه ها: کفایت اجتماعی، اختلال یادگیری، اختلال اتیسم