کفایت اجتماعی بزرگسالان کم توان ذهنی)آموزش پذیر


کفایت اجتماعی بزرگسالان کم توان ذهنی)آموزش پذیر(
دکتر سعید رضایی یاسمن علیزاده محمدپارسا عزیزی
چکیده
هدف: با توجه به اهمیت کفایت اجتماعی در دوره بزرگسالی و امکان تعامل همه جانبه در موقعیت های اجتماعی,پژوهش حاضر با هدف بررسی کفایت اجتماعی کم توانان ذهنی آموزش پذیر و افراد عادی انجام گرفته است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات پیمایشی-توصیفی است و به لحاظ هدف
از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه افراد بزرگسال عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ثبت نام شده در کارگاه های حرفه آموزی شهر تهران بودند که از بین آنها تعداد ۱۱۱ نفر به تفکیک جنسیت به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شدند. . برای گردآوری اطلاعات از آزمون چهار بعدی کفایت اجتماعی
۱ و روایی آن نیز در سطح / فنلرو همکاران) ۱۹۹۱ (، استفاده شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ برابر ۸۸
۹۹ درصد گزارش شده است. برای نتیجه گیری و تحلیل داده ها، از روشهای آماری t مستقل و رگرسیون استفاده شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که همه افراد عقب مانده ذهنی در مقایسه با همسالان عادی در همه مولفه های کفایت اجتماعی)یعنی؛ مهارتهای رفتاری، آمایه های انگیزشی، مهارتهای شناختی و مهارتهای۱۱۱ (, تاخیر داشتند. / هیجانی( بطور معنادرای) درسطح ۱
کلید واژه ها: کفایت اجتماعی, کم ذهنی آموزش پذیر