کاربرد نظریه خودتعیین گری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کاربرد نظریه خودتعیین گری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
رسول جان نثار کهنه شهری ۱ ، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه ارومیه
سلمان قنبرلو، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نیازهای اساسی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای جهت گیری های انگیزشی خودفرمانی و کنترل شده در قالب الگوی ساختاری بود. بدین منظور، ۵۸۲ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سلماس با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و به پرسشنامه های انگیزش تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی پاسخ دادند. برای تحلیل داده از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که جهت
گیری انگیزش خودفرمانی اثر مثبت و جهت گیری انگیزشی کنترل شده اثر منفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. نیازبه ارتباط، شایستگی و خودمختاری اثر مثبت بر جهت گیری انگیزشی خودمختار داشتند. همچنین نیاز به ارتباط نیز اثر مثبتی بر جهت گیری انگیزشی کنترل شده داشت. اما اثر نیاز به شایستگی و خودفرمانی بر این متغیر معنی دار نبود. به طور کلی مدل آزمون از برازش مناسبی برخوردار بوده و ۶۱ درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین نمود.
واژگان کلیدی: نظریه خودتعیین گری، نیازهای اساسی روانشناختی ، انگیزش تحصیلی، عملکرد تحصیلی.