کاربرد مدلهای یادگیری تیمی در آموزش و پرورش

کاربرد مدلهای یادگیری تیمی در آموزش و پرورش
حسین رضایی علی رضایی زهرا سادات شاه احمدقاسمی
چکیده : مدیریت هر سازمانی به تنهایی قادر به برنامه ریزی و اجرا برای تحقق اهداف سازمان نمی باشد، بلکه در سایه مشارکت و استفاده از توان فکری و تخصصی کارکنان می تواند به موفقیت های مورد نظر برسد. وقتی مدیریت سازمان اعتقاد عملی به کار تیمی و استفاده از نظر و فکر کارکنان داشته باشد، این اعتقاد تا اعماق سازمان نفوذ یافته و به صورت باورهای مشترک و فرهنگ سازمان در می آید و کار تیمی در عمل شکل می)۹۷ : گیرد )سلطانی، پورسینا، ۳۱
کلمات کلیدی:مدیریت،سازمان،برنامه ریزی،فرهنگ سازمان،کار تیمی.