چک لیست تجدید نظر شده مشکلات رفتاری ( کوای و پترسون)

این پرسشنامه توسط کوای و پترسون طراحی و در شیراز هنجار یابی شده است ۸۸ سوال ۳ گزینه ای دارد دارای جداول هنجاری و کلید نمره گذاری است برای سنین ۵ تا ۱۸ سال مناسب است ۶ خرده آزمون را مورد سنجش قرار می دهد. همراه با توضیحات و جداول نمره گذاری ۲۲ صفحه بصورت فایل jpg می باشد