پیش بینی پرخاشگری از روی رابطه ولی فرزندی و خودتنظیمی هیجانی

پیش بینی پرخاشگری از روی رابطه ولی فرزندی و خودتنظیمی هیجانی

ناهید مقیمیان، انوشیروان خضری مقدم، سعیده تاجالدینی رابری، ساعد زینلی کرمانی

-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

-۲ دکترای روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

-۳ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

-۴ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش رابطه ولی فرزندی و خودتنظیمی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری بود. در این مطالعه ۷۶۳

۴۷ شرکت داشتند که – دانشجو )دختر( در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه باهنر در سال تحصیلی ۴۹

به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شده بودند. مشارکت کنندگان پرسشنامه رابطه ولی فرزندی،

خودتنظیمی هیجانی و پرخاشگری را تکمیل نمودند. برای بررسی پایایی این ابزار ها از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی

آنها از روش تحلیل عامل و همسانی درونی استفاده شد. به طور کلی نتایج حاکی از این بود که بین پرخاشگری و متغیرهای

رابطه ولی فرزندی و خودتنظیمی هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. باتوجه به این یافته می توان گفت که با کاهش

رابطه ولی فرزندی و خودتنظیمی هیجانی میزان پرخاشگری در افراد افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

رابطه ولی فرزندی، خودتنظیمی هیجانی، پرخاشگری