پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های تفکر و تاب آوری

پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های تفکر و تاب آوری
سعید مهدوی
کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های تفکر نوع اول و تاب آوری معلمان زن دانش آموزان استثنایی)کم توان ذهنی( شهر تهران بود.
جامعه آماری کلیه معلمان زن شاغل در مدارس استثنایی )کم توان ذهنی( شهر تهران بودند که شامل ۶۹۴ نفر و حجم نمونه شامل۰۲۲ نفر که به صورت طبقه ایی تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک های تفکراسترنبرگ و تاب آوری کانر و دیویدسونو مقیاس سلامت روان معنوی پور پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآمار استنباطی)رگرسیون گام به گام(استفاده گردید.
۱۰/ ۱۱ درصد از سلامت روان را پیش بینی می کند و تاب آوری ۱ / نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، سبک های تفکر نوع اول ۸درصد از تغییرات سلامت روان را پیش بینی می کند. همچنین نتایج آماری در رگرسیون گام به گام نشان داد که سبک های تفکر نوع۱۴ درصد از تغییرات سلامت روان را پیش بینی می کند. / اول و تاب آوری ۷
واژگان کلیدی: سلامت روان،سبک های تفکر، تاب آوری.