پیش بینی ابعاد جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری بر اساس ابعاد آگاهیهای فراشناختی معلمان

پیش بینی ابعاد جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری بر
اساس ابعاد آگاهیهای فراشناختی معلمان
زهرا خاکساری، زهرا شجاعی
-۱ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
-۲ کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و مدرس دانشگاه پیام نور
چکیده
امروزه نظام آموزش و پرورش هرکشوری به دنبال شناسایی عوامل موثر بر فرآیند یاددهی یادگیری فراگیران میباشد و -در جهت رشد و تعالی این فرآیندها و راهکارهای رسیدن به اهداف مورد نظر گام برمیدارد. مسئله اصلی پژوهش حاضر،پیش بینی ابعاد جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری بر اساس ابعاد آگاهیهای فراشناختی معلمان می باشد . پژوهشحاضر از نوع همبستگی است که در آن آگاهی فراشناختی معلمان به عنوان متغیرهای پیشبین و جهتگیری فراشناختی
محیطهای یادگیری به عنوان متغیر ملاک محسوب میگردد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان و نیز۹۸۳۰ بود. نمونه آماری – دانشآموزان شاغل به تحصیل دوره دبیرستانی شهرستان شیراز که در سال تحصیلی ۰۹پژوهش حاضر شامل ۸۹۹ نفر از معلمان دوره متوسطه شهر شیراز بود. علاوه بر این به ازای هر معلم ۵ دانشآموز نیز درنمونه وجود داشت که جمعاً ۹۵۹۹ نفر بودند. و معلمان و دانشآموزان مقیاس جهت گیری فراشناختی محیطهاییادگیری ) MOLES ( و پرسشنامه آگاهی فراشناختی ) MAI ( را تکمیل نمودند . و پس از آن دادهها به صورت کمّیتعریف شده و با استفاده از نرم افزار spss موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. از روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمانبرای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. . نتایج نشان داد که ابعاد دانشبیانی، راهبردهای مدیریت اطلاعات وارزیابی فرآیند یادگیری میتوانند به طور مثبت و معناداری تقاضاهای فراشناختی را پیشبینی کنند.
کلمات کلیدی: جهت گیری فراشناختی ، محیط یادگیری ، آگاهیهای فراشناختی