پژوهش طولی تأثیر مداخلۀ عقلانی هیجانی رفتاری بر افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به بی اختیاری ادرار با توجه به پایگاه اقتصادی- اجتماعی

[purchase_link id=”16791″ style=”button” color=”blue” text=”خرید”
پژوهش طولی تأثیر مداخلۀ عقلانی هیجانی رفتاری بر افسردگی مادران – دارای کودکان مبتلا به بیاختیاری ادرار با توجه به پایگاه اقتصادی-
اجتماعی
مجتبی مهدوی
غلامرسول پلوی امیرآبادی
مسلم اکبری

چکیده
هدف پژوهش کنونی بررسی اثربخشی مداخلۀ عقلانی هیجانی رفتاری به صورت طولی، بر افسردگی مادران دارای کودکان مبتتلا بته – -اختلال بیاختیاری ادرار بود. و پایگاه اقتصادی اجتماعی به عنوان یک متغیر مستقل در این پژوهش جای داده شد. جامعۀ پژوهش را -کلیه مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال بیاختیاری ادرار شهرستان تهران تشکیل متی دادنتد. پتژوهش ضا تر بتر روی ۱۱ نفتر امادرانی که نمرۀ ا طراب و افسردگی بالاتری ا سایرین گرفته بودند اجرا شد. نمونه به صورت هدفمند انتخاب شد. مقیاس افسردگی-ا طراب تنیدگی ) – DASS ( بصورت پیشآ مون و پسآ مون و ۶ ماه بعد ا مداخله اجرا گردیتد. مداخلتۀ عقلانتی هیجتانی رفتتاری – –
گروهی در طی ۸ جلسه بر روی گروه آ مایشی اجرا شد. به منظور محاسبۀ میانگین و انحراف معیار ا آمار توصتیفی و بترای تجهیته وتحلیل دادهها ا آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس اندا ههای مکرر یا GLMRM استفاده شد. آ مونهای چند متغیتره جهت بررسی نتیجۀ چهار آ مون چند متغیره برای معنیداری اثر هر متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند، و نشانگر این بودند که اثترات مان و تعامل مان و و عی اقتصادی اجتماعی بر میهان افسردگی معنیدار میباشد. و عی تقابل میان متغیرهای درون آ مودنیها – نیه بهصورت خطی و درجه دوم معنیدار شد. با توجه به نتایج ضاصل، برنامۀ عقلانتی هیجتانی رفتتاری کتارایی ختود را در رابطته بتا – -افسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیاختیاری ادرار نشان داد و با ده خود را تا شش ماه ضفظ کرد، و این در ضتالی است کته پایگاه اقتصادی اجتماعی تأثیر یادی بر کارایی این برنامه برجای گذاش ، به طوری که تأثیر این برنامه در رابطه بتا قشتر اقتصتادی – – اجتماعی پایین مشاهده نمیشود.
واژگان کلیدی: پایگاه اقتصادی اجتماعی، بیاختیاری ادرار، افسردگی