پژوهش طولی اثربخشی مداخلۀ چندوجهی لرن بر سلامت روان والدین دارای کودک مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی

پژوهش طولی اثربخشی مداخلۀ چندوجهی لرن بر سلامت روان
والدین دارای کودک مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی
مجتبی مهدوی ۱
مریم مظفری ۲
هدا سلمانی مرشت ۳
راحله صبحی قراملکی ۴

چکیده
هدف پژوهش کنونی پژوهش طولی اثربخشی مداخلۀ چندوجهی لرن بر سلامت روان والدین دارای کودک مبتلا به اخهتلا کاستی توج / بیش فعالی است. جامعۀ پژوهش را کلیۀ والدین دارای کودک مبتلا به اخهتلا کاسهتی توجه / بهیش فعهالی شهرستان سبزوار تشکیل میدادند پژوهش حاضر بر روی ۱۱ نفر از والدینی ک نمرۀ سلامت روان آنها کمتر از سایرین بهود اجرا شد. نمون ب صورت هدفمند انتخاب شد و با توج ب معیارهای ورود )داشتن سلامت روانی پهایین( و خهرو از پهژوهش
)غیبت بیشتر از ۲ جلس از جلسات آموزشی( هم والدین )مادران و پدران( پرسشنام سهلامت ممهومی گلهدبر و هیلهر راتکمیل کردند. سپس مداخلۀ چندوجهی لرن بر روی آنها اجرا شد و دوباره ملزم ب تکمیل پرسشنامۀ سلامت روانی شهدند وبعد از ۶ ماه دوباره پرسشنامۀ سلامت روانی را تکمیل کردند. مداخلۀ چندوجهی لرن در طی ۱۱ جلس اجرا شهد. به منوهورمحاسبۀ میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی و برای تجزی و تحلیل دادهها از آمار اسهتنباطی شهامل تحلیهل کوواریهانس
اندازههای مکرر یا GLMRM استفاده شد. آزمونهای چند متغیره جهت بررسی نتیجهۀ چههار آزمهون چنهد متغیهره بهرای معنیداری اثر هر متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند، و نشانگر این بودند ک اثهرات زمهان بهر سهلامت روانهی معنهیدارمیباشد، و تعامل زمان و جنسیت نیز معنیدار میباشد. وضعیت تقابل میان متغیرهای درون آزمودنیها در رابطه بها زمهان وجنسیت معنی دار است. با توج ب نتایج حاصل، مداخلۀ چندوجهی لرن، کارایی خهود را در رابطه بها والهدین دارای کهودک
مبتلا ب اختلا کاستی توج / بیش فعالی نشان داد و بازده خود را تا شش ماه حفظ کرد.
کلمات کلیدی: سلامت روانی، کاستی توج / بیش فعالی، جنسیت