پژوهش طولی اثربخشی برنامۀ واقعیت درمانی بر سلامت روان والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با توجه به جنسیت

پژوهش طولی اثربخشی برنامۀ واقعیت درمانی بر سلامت روان والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با توجه به جنسیت
مجتبی مهدوی ۱غلامرسول پلوی امیرآبادی ۲زینب نائینی ۳مسلم اکبری ۴

چکیده
هدف پژوهش کنونی پژوهش طولی اثربخشی برنامۀ واقعیت درمانی بر سلامت روان والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی بود، و جنسیت به عنوان یک متغیر مستقل در این پژوهش جای داده شد. جامعۀ پژوهش را کلیۀ مادران دارای بییش از ییک فرزند استثنایی شهرستان سبزوار تشکیل میدادند پژوهش حاضر بر روی ۱۱ نفر از مادرانی که نمرۀ سلامت روان آنها کمتراز سایرین بود اجرا شد. نمونه بهصورت هدفمند انتخاب شد و با توجه به معیارهای ورود )داشتن بیش از یک فرزند استثنایی(و خروج از پژوهش )غیبت بیشتر از ۲ جلسه از جلسات آموزشی( همه والدین )مادران و پدران( پرسشینامه سیلامت عمیومی گلدبرگ و هیلر را تکمیل کردند. سپس مداخلۀ واقعیت درمانی بر روی آنها اجرا شد و دوبیاره ملیزب بیه تکمییل پرسشینامۀ سلامت روانی شدند و بعد از ۶ ماه دوباره پرسشنامۀ سلامت روانی را تکمیل کردند. مداخلۀ واقعیت درمانی در طیی ۸ جلسیه اجرا شد. به منظور محاسبۀ میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمیار اسیتنباطی شیامل
تحلیل کوواریانس اندازههای مکرر یا GLMRM استفاده شد. آزمونهای چند متغیره جهت بررسی نتیجۀ چهار آزمون چندمتغیره برای معنیداری اثر هر متغیر مستقل مورداستفاده قرار گرفتند، و نشانگر این بودند که اثرات زمان بر سیلامت روانییمعنیدار میباشد، اما تعامل زمان و جنسیت معنیدار نمیباشد. وضعیت تقابل میان متغیرهای درون آزمودنیها در رابطیه بیا زمان معنیدار است، ولی در رابطه با جنسیت معنیدار نمیباشد. با توجه به نتایج حاصل، برنامۀ واقعیت درمانی، کارایی خیو د را در رابطه با والدین دارای بیشاز یک فرزند استثنایی نشان داد و بازده خود را تا شش ماه حفظ کرد. و در این میان جنسیت تأثیری بر فرآیند درمان نداشت.
کلمات کلیدی: سلامت روانی، بیش از یک فرزند استثنایی، جنس