پرسش نا مه مقیاس سازگاری زن و شوهر (اسپانیر)

این پرسش نامه توسط اسپانیر ارائه شد و دارای 35سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد