پرسش نامه یورش رفتاری (هیجانی و روانی)(پنج مولفه ای )نسخه پزشکان و پرستاران فرم 19 سوالی

این پرسش نامه توسط پرانگیتس،مالس بلیتس،بگان لیتس و موستان بگوویتس ارائه شده است و دارای 19 سوال 5گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 5خرده مقیاس شامل 1-تهدید موقعیت حرفه ای 2-تهدید جایگاه شخصی 3-منزوی سازی 4-کارزیاد 5- بی ثباتی است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد