پرسش نامه یررسی جامعه شناختی تصویر زن در فرهنگ ایرانی

هدف اصلی این آزمون بررسی نگرش به زنان بوده است. ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.