پرسش نامه یررسی جامعه شناختی تصویر زن در فرهنگ ایرانی

هدف اصلی این آزمون بررسی نگرش به زنان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.