پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

55,000 ریال – خرید
این پرسش نامه داراي دو نسخه می باشد نسخه اول 26 سوال 5گزينه اي و نسخه دوم دارای 100سوال 5 گزینه ای است و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه دارای 4خرده مقياس شامل 1-سلامت جسمی 2-سلامت روانی 3-روابط اجتماعی4-سلامت محیط می باشد. و داراي 17صفحه است فايل بصورت jpgاست.
که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد