پرسش نامه کنترل اضطراب

اين پرسشنامه شامل 30 سوال 6 گزينه اي است که براي ارزيابي ادراک کنترل بالقوه موقعيت ها و رويدادهاي دروني و بيروني خطرناک مي باشد دو زير مقياس دارد 1- رويداد ها شامل 16 سوال 2- واکنش ها 14 سوال داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .